Toenemend weggebruik rond bedrijventerrein

ERMELO - Het college van B&W heeft ingestemd met het instellen van een 30-km zone op bedrijventerrein Kerkdennen. Hierdoor wordt het gebied – dat nu nog 50 km is – aangesloten op de 30 km van de omringende wijk. Dit is duidelijker voor verkeersdeelnemers, maar vooral ook veiliger.

Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid stelt dat verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom zijn ingericht als 30-km zone. Voor het bedrijventerrein is dit nog niet gebeurd. Voor het zichtbaar maken van de 30-km zone worden borden en markeringen aangebracht, maar zullen ook snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Zo wordt bij Calluna een uitrit-constructie aangebracht en zal het zebrapad bij de Boni worden verhoogd, zodat deze nog meer opvalt. Het aanpassen naar een 30-km zone geldt voor de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan (vanaf Herderlaan - Oude Telgterweg).

Lichtere bedrijvigheid

Wat ooit begon als bedrijventerrein is in de loop van de jaren ook woonwijk geworden. In het gebied is ook sportcomplex Calluna gevestigd. Verder zijn op Kerkdennen naast lichtere bedrijvigheid, inmiddels een grootschalige detailhandel (Boni) en een muziek, sport- en dansschool gevestigd. Door deze ontwikkelingen is er steeds meer sprake van een verblijfsgebied met een toenemend weggebruik in aantal en soort weggebruikers. Ook het gemeentelijk beleid sluit bij deze ontwikkelingen aan. In de ‘Structuurvisie Ermelo 2025’ en het ‘Bestemmingsplan Kom 2013’ wordt gesproken over een verandering naar lichtere bedrijvigheid met minder geluidsoverlast, verkeershinder en verkeersonveiligheid voor bedrijventerrein Kerkdennen.

Uniformiteit

Wanneer het sportcomplex verhuist naar de Zanderij zal er naar alle waarschijnlijkheid nieuwbouw voor in de plaats komen. Aanleiding genoeg om voorafgaand hieraan het 50km regime te veranderen naar een 30km regime voor de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan (vanaf Herderlaan – Oude Telgterweg). Dit zorgt voor meer uniformiteit, continuïteit en herkenbaarheid van het wegbeeld.