Dierenrechtenorganisatie wil dat provincie ingrijpt

ERMELO - Vandaag heeft Animal Rights samen met Mobilisation for the Environment (MOB) een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend tegen Tomassen Duck-To in Ermelo. Een belangrijk punt hierbij is de veel besproken stikstofdepositie, ofwel de PAS. De Raad van State concludeerde onlangs dat de overheid te weinig doet om schadelijk stikstof in kwetsbare natuurgebieden in te perken waardoor de biodiversiteit in gevaar komt.

,,En daarmee is de bestaande situatie illegaal,” meldt Jeroen Ijzerman, COO van Tomassen Duck-To. De Provincie kan, gelet op de uitspraak van de Raad van State, nu niet de benodigde vergunning verlenen op grond van de Wet natuurbescherming voor activiteiten met stikstofemissie. Binnenkort verwacht men landelijke richtlijnen voor intern en extern salderen waarmee vergunningverlening weer mogelijk wordt. ,,Maar enige nuance hierin is wel noodzakelijk,” aldus IJzerman.

Aanvraag

De COO legt uit dat er in 2018 een revisievergunning is aangevraagd, deze is nog in procedure. ,,Een onderdeel hiervan is de check of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming ook is vereist. Reeds vorig jaar is door de provincie vastgesteld dat de uitstoot van stikstof bij ons bedrijf dermate laag is, dat geen vergunning benodigd is.” IJzerman weerlegt overigens ook de getallen die door Animal Rights worden genoemd. ,,Het is pertinent onjuist dat de gerealiseerde stikstofdepositie circa 0,06 mol/ha/jaar bedraagt. De grens voor vergunningplicht lag op 0,05 en voor Tomassen Duck-To B.V. was geen sprake van die vergunningplicht."

Drempelwaarde

Gegevens van de provincie Gelderland melden dat bij de beoordeling gebleken is dat het energieverbruik in de aangevraagde situatie hoger was ingeschat dan noodzakelijk voor de productie. Men stelt: ,,Hierdoor was ook de depositie te hoog berekend. Na overleg met de adviseur is dit aangepast en bleek de depositie op minder dan 0,05 mol/ha/jaar waardoor er geen sprake was van een vergunningplichtige activiteit en de vvgb niet noodzakelijk was. Met de uitspraak over het PAS op 29 mei 2019 is de drempelwaarde komen te vervallen en is ook voor een depositie van minder dan 0,05 mol/ha/jaar bedraagt.” Door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, waarmee een streep ging door de Programmatische Aanpak Stikstof (de zogeheten PAS-uitspraak), blijkt nu alsnog een vergunningplicht. ,,En die aanvraag is vlak na de uitspraak dit jaar voor het bedrijf ook al ingediend bij de provincie,” weet IJzerman. ,,Feit is dus dat gesteld wordt dat sprake is van een illegale situatie, maar Tomassen Duck-To B.V. gewoon voldeed aan het tot voor kort geldende wettelijke kader. Dat nu alsnog een vergunning is vereist is dan ook niet bijzonder, dat geldt voor tal van bedrijven en bijvoorbeeld agrariërs.”

Overname

Animal Rights is een dierenrechtenorgansatie. MOB richt zich onder andere op klimaatverandering en biodiversiteit. ,,Daar de vee-industrie een flink aandeel heeft in het veroorzaken van de klimaatcrisis en de grootste bron van stikstof is, was een samenwerking niet meer dan logisch,” vertelt Erwin Vermeulen van Animal Rights. De organisaties verzoeken de provincie Gelderland handhavend op te treden en een einde te maken aan de illegale situatie bij het eendenslachtbedrijf in Ermelo. Die situatie is volgens hen met name ontstaan door de overname van de activiteiten van eendencoöperatie VSE uit Harderwijk. ,,De aanvoer en daarmee de slachtcapaciteit in Ermelo werd daarbij uitgebreid. In 2013 werden 4,5 miljoen eenden geslacht. In 2018 bedroeg dit aantal 8,4 miljoen,” aldus Vermeulen. ,,De productie van VSE is kennelijk overgeheveld, maar de vergunde werktijden, stammend uit 2002, zijn nog steeds van 07:00 tot 16:00, maandag tot vrijdag.” Deze werktijden worden volgens de dierenrechtenorganisatie systematisch overschreden. ,,En onderhands gedoogd door de gemeente,” vult de bezwaarmaker aan. Zijn conclusie is dat het bedrijf in werking in strijd is met de bepalingen van de Wet natuurbescherming. IJzerman reageert daar op met de mededeling dat de provincie momenteel druk zoekende is naar oplossingen, net als de rijksoverheid, en dat er daarom tijdelijk geen vergunningen in dit kader worden verleend. ,,Maar dat valt Tomassen Duck-To B.V. niet te verwijten.”