1.050 hectare beschikbaar

ERMELO - Vanaf 2020 kunnen agrariërs grond van provincie Gelderland voor meerdere jaren pachten. Voorwaarde is dat de pachter de kwaliteit van de grond hetzelfde houdt, of verbetert. Half januari start de jaarlijkse pachtuitgifte van de provinciale landbouwgrond via pachtgrond.nu. In 2020 komt er 1.050 hectare grond beschikbaar voor pacht. Het grootste deel van deze grond werd vorig jaar ook verpacht.

Duurzaam bodembeheer vraagt soms om plannen voor meerdere jaren. Daarom maakt de provincie het vanaf 2020 mogelijk om grond langer te pachten. De pachtgrond wordt onderzocht op de biologische, fysische en chemische gesteldheid. Hiermee ontstaat een nulmeting van de kwaliteit van de grond. Om de grond nog een jaar te mogen pachten moet de gebruiker in het najaar van 2020 een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als de kwaliteit van de bodem volgens de provincie hetzelfde is gebleven of is verbeterd, kan de pachter de grond het jaar erop blijven gebruiken zonder daarop in te hoeven schrijven.

1.050 hectare provinciale pachtgrond

De 1.050 hectare pachtgrond ligt verspreid over heel Gelderland. 300 hectare hiervan is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk; uiteindelijke doel van de grond is om omgevormd te worden tot natuur. Daarom gelden er strengere regels zoals: beperkingen in de maaidatum; verbod op mest; verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. 675 hectare blijft ook in de toekomst landbouwgrond. Omdat we meer natuur inclusieve landbouw willen, is bij deze gronden alleen vaste mest toegestaan en zijn er regels voor vruchtwisseling en akkerrandenbeheer. Daarnaast is er ook nog zo’n 93 hectare pachtgrond die al meerjarig wordt verpacht, onder andere voor een proef met biologische landbouw in park Lingezegen en een aantal oude contracten.

Provincie verpacht landbouwgrond

Grondbezit is voor de provincie nooit een doel op zich. Dit is nodig om doelen te behalen, zoals ruilgrond om natuur mogelijk te maken op de juiste plek. Daardoor bezit men grond die niet direct gebruikt wordt. Om deze grond in de tussentijd wel te gebruiken, wordt de grond, als dat kan, verpacht. Mensen die in aanmerking willen komen voor de pachtuitgifte, kunnen zich aanmelden via de website pachtgrond.nu.