Extra budget voor lokale culturele organisaties

ERMELO - De gemeente Ermelo krijgt € 461.822,- van het rijk als compensatie voor het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken die verband houden met de coronacrisis.

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zo komt er bij gemeenten nauwelijks toeristen- en parkeerbelasting binnen, omdat door de coronamaatregelen in de periode tot 1 juni weinig of zelfs geen bezoekers en toeristen kwamen. Met een totaal bedrag van € 225 miljoen komt de overheid gemeenten hiermee tegemoet.

Toeristenbelasting

Ermelo krijgt € 124.000,- voor de gemiste inkomsten ten aanzien van de toeristenbelasting. Ook krijgt de gemeente € 84.532,- voor lokale culturele organisaties. Verder is er extra geld voor inhaalzorg en meerkosten voor WMO en jeugdzorg. Daarnaast is er een bedrag van € 164.955,- voor participatie.

Culturele organisaties

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van openbare bibliotheken, muziekscholen, musea, filmhuizen en de lokale informatievoorziening. Het kabinet vindt het belangrijk dat inwoners hiervan gebruik kunnen blijven maken. In deze onzekere tijd is het extra belangrijk dat de dienstverlening door medeoverheden op peil blijft. Het kabinet heeft al eerder gemeenten gecompenseerd voor onder andere het kwijtschelden van huur van sportverenigingen en van het niet innen van het abonnementstarief in de Wmo. Daarbovenop worden gemeenten nu gecompenseerd voor bepaalde extra uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en Wmo. Voor de extra kosten die gemeenten hebben gemaakt om de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren, is er een extra compensatie. Verder wordt de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven landelijk verhoogd met € 90 miljoen voor de periode 1 maart tot en met 1 juni.