College moet met bezuinigingsvoorstel komen

ERMELO - Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd al aangegeven dat een aantal plannen van de gemeente Ermelo geschrapt of heroverwogen moeten worden. Eén plan dat van tafel is geveegd, is het plan om een nieuw voetpad aan te leggen van het Kerkelijk Centrum naar De Enk. Dit plan, dat een wens van de raad was, is vanwege bezuinigingsmaatregelen geschrapt.

Het zou gaan om de wandelroute vanaf de achterkant van de Enk/ Hema als zichtbare route te markeren richting parkeerplaatsen Kerkelijk Centrum. Het budget dat hiervoor inmiddels al gereserveerd was, vloeit terug naar de algemene reserve. Er ligt overigens al een voetpad van de parkeerplaats richting het centrum. Deze is voorzien van bewegwijzering en verlichting.

Bezuinigingsvoorstellen

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli is er collectief een motie aangenomen die het college dwingt om met concrete bezuinigingsvoorstellen te komen. Zo wordt het college opgeroepen te kijken of de inrichting van de Dialoog zo eenvoudig en doelmatig mogelijk kan worden uitgevoerd. Ook vraagt de raad zich af of de parkeerplaats voor vrachtwagens op het bedrijventerrein Kerkdennen kan worden geschrapt.

OZB verhoging

Het huishoudboekje van de gemeente Ermelo is op de lange termijn niet op orde. Begin dit jaar werd daarom de OnroerendeZaakBelasting (OZB) met 21% verhoogd. De gemeenteraad is in 2018 akkoord gegaan met vier maal een belastingverhoging (2019-2022).