'De eenzijdigheid van argumentatie is echt bizar'

ERMELO - De gemeente heeft lang geleden afspraken gemaakt om de Markt opnieuw in te richten. Dit houdt ook een vergroting van het aantal parkeerplaatsen in. Een motie om bomen te sparen heeft het oorspronkelijke plan lastig gemaakt.  Nu tovert het college een door vrijwel iedereen afgewezen parkeergarage uit de hoed als ‘enig mogelijke’ oplossing. Mensen die het dossier kennen, vragen zich af wat hier achter schuil gaat.  Column van Karel de Greef

Dat er (op het terrein rond het gemeentehuis) mogelijkheden zijn wordt volslagen genegeerd. Dat hier 2.5 mln mee gemoeid is, wordt bijna als normaal bestempeld. Dat er een complete, beeldbepalende groene wand met 64 waardevolle bomen moet verdwijnen wordt als gegeven beschouwd, voorbijgaand aan de groenmotie. Op de vraag of de wereld niet veranderd is qua parkeerbehoefte wordt gezegd dat de garage wel weer afgebroken kan worden als hij niet meer nodig is…. De eenzijdigheid en onvolledigheid van de argumentatie is echt bizar. Alternatieven worden gewoon niet genoemd. Er zijn 40 plaatsen te weinig, dus moeten we een garage voor 250 plaatsen bouwen. Wie wat wantrouwend denkt, vraagt  zich af wat de werkelijke achterliggende drijfveer is. Daar doet de wethouder heel schimmig over. Wat wil hij, weet hij of moet hij wat wij niet weten?

De P-garage-soap als behulpzaam bedrijfsongeval

Ik zie de parkeergarage als een heel behulpzaam bedrijfsongeval. Omdat het zo ontzettend duidelijk de weeffouten in bestuurlijk Ermelo boven water tilt. Het bestuur is de laatste jaren niet primair gericht op samenwerking met de Raad, maar behandelt de Raad vaak als een station of obstakel waar je langs of omheen moet. Soms door in de coalitie zaken vast te pinnen, soms door de Raad eenzijdig of zelfs onvolledig te informeren. De parkeergarage is geen coalitieafspraak. Integendeel! Dus moet het maar anders: met eenzijdige informatieverstrekking en juridische dreigementen en drogredeneringen. Op het ‘Parkeren op de Markt’-dossier moest (en moet) de Raad echt opknokken tegen de combinatie wethouder, burgemeester en ambtelijke top. Ook al omdat het in de vorige raadsperiode (2017) verbonden was met de door Burgemeester en Gemeentesecretaris zo gewenste intensivering en uitbreiding van het gemeentehuis. Het recente wegsturen van de Burgemeester gaat dat probleem echt niet oplossen. Er moet iets grondig veranderen in de houding. Vooral in het machtsblok B&W – ambtenarij, maar ook in de Raad.

Word wakker

De Raad moet wakker worden en nu ook op inhoud haar rol pakken. Eenzijdige en gebrekkige informatievoorziening (‘dit zien ze toch niet’, ‘hier gaan ze niet over’, ‘in deze combi gaat het er wel langsheen’, ‘deze argumenten overtuigen hen wel’) is niet nieuw, maar is er zeker niet minder op geworden de laatste jaren. Natuurlijk zit een raadslid, die het er min of meer in zijn/haar vrije tijd bij moet doen, op informatieachterstand tegenover de fulltimers. Maar de ambtenarij en het college moeten werken vanuit de houding dat het geheel de burgerij dient. En dus de Raad maximaal helpen om de koers uit te zetten en hen het controleren mogelijk te maken. Niet de dominante houding van ‘Wij runnen deze gemeente, zij zijn een soort raad van toezicht’. Die tijd moet voorbij zijn, een heel andere insteek van wethouders en ambtelijke top is nodig.

Toetsen op inhoud

Als de gemeenteraad inderdaad het voor elkaar krijgt om telkens echt op inhoud te toetsen wat hen voorgelegd wordt, kom je tot een meer slagvaardig en burgergericht bestuur. Fracties moeten dan ook bereid zijn dossiervreters in hun midden aan te wijzen. Raadsleden zitten er niet om politiekje te spelen en nog minder om hun wethouder in de lucht te houden, of om zelf wethouder te willen worden. Ze zijn er om het bestuur richting te geven en te controleren. Om zo de burger te dienen.