WerkCentraal

College komt met behoedzame bezuinigingsvoorstellen

ERMELO – Het college komt, op verzoek van de raad, met bezuinigingsvoorstellen, maar er gaat geen streep door grote projecten als de bouw van het nieuwe zwembad. Men kiest voor een behoedzaam scenario waarmee de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 budgettair sluitend wordt.

Tijdens de raadsvergadering op 15 juli besloot de raad, tijdens de behandeling van de Kadernota, unaniem een motie aan te nemen waarmee het college werd opgedragen te komen met een bezuinigingsvoorstel. Dat is, weliswaar na een 'worsteling', nu klaar. Het college wil het voorzieningenniveau niet afschalen. ,,In onze benadering kiezen wij allereerst niet de benadering alleen vanuit geld. We moeten namelijk ook kijken naar de maatschappelijke effecten en consequenties," zo stelt het college. ,,Gedurende dit traject is ons duidelijk geworden dat 2 miljoen heroverwegen en ombuigen alleen gerealiseerd kan worden als er wordt gesneden in geplande investeringen en terugdraaien van al genomen besluiten. Dit zal leiden tot maatschappelijke schade." De raad is nu aan zet om hier een keuze in te maken.

Bezuinigen cultuureducatie en zwemles

Zo moet er bij de bouw van een parkeergarage betaald parkeren ingevoerd. Maar de raad kan er ook voor kiezen om de toeristen- of de forensenbelasting te verhogen. Daarnaast is er een voorstel om te bezuinigen op cultuureducatie, zwemles en de bibliotheek. In het plan is ook een voorstel meegenomen om te stoppen met de opstalverzekeringen. De gemeente loopt dan wel extra risico bij brand of stormschade. Ook kan bekeken worden of het beheer van de brandweerkazerne bij de VNOG kan worden ondergebracht. Er liggen voorstellen met grote en kleinere consequenties. Zo kunnen de fonteinen op het Raadhuisplein buiten gebruik gesteld worden. Met het wegvallen van die onderhoudskosten bespaart men 13.000 euro per jaar.

Bezuinigingsvoorstellen

Bij de aanvang van deze collegeperiode in 2018 kampte de gemeente met grote financiële tekorten. Het college is vervolgens aan de slag gegaan om de financiën op orde te brengen en de tekorten te verminderen. Inmiddels zijn daartoe al grote stappen gezet. Toch waren de begrotingsjaren vanaf 2022 nog niet volledig budgettair sluitend. Daarom is men gekomen met een nota Heroverwegingstraject met als opdracht om voor € 2 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen te komen. De conclusie is dat dit alleen kan worden gerealiseerd met een rigoureus plan, waarin diep gesneden moet worden in het voorzieningenniveau  van Ermelo. Wethouder Wouter Vogelsang denkt daarbij aan grote bezuinigingen op bibliotheek, museum Het Pakhuis en het onderhoudsniveau van groen en wegen, maar ook het stopzetten van een aantal grote voorgenomen investeringen waaronder de bouw van het zwembad.

Rigoureuze variant

Een dilemma. Moet in de huidige tijd met de coronacrisis die al onrustig en onzeker genoeg is wel over gegaan worden tot koud saneren van het voorzieningenniveau of moet de gemeente juist kiezen voor investeren? En blijft er nog wel evenwicht tussen het voorzieningenniveau en de lastendruk in Ermelo? Het college heeft daarom een behoedzaam scenario uitgewerkt. Vogelsang: ,,De raad is nu aan zet. Wil de raad wel verder met bezuinigen dan kan gekozen worden uit de rigoureuze variant.”