Politieke partijen moeten vertrouwen herwinnen 

ERMELO/ REGIO -  Nu het kabinet gevallen is en de verkiezingen weer op komst zijn, werken de verschillende politieke partijen hard aan hun verkiezingsprogramma’s. Deze partijen zouden in hun verkiezingsprogramma’s met name oog moeten hebben voor de positie van gemeenten en provincies. ,,Eens,” zegt fractievoorzitter Leo van der Velden (SGP Ermelo). ,,De herijking van het gemeentefonds moet worden herzien. Ermelo mag niet gestraft worden voor onvoorwaardelijke ‘barmhartigheid’.” Nu krijgen gemeenten niet alleen te weinig geld van het rijk, maar ook onvoldoende ruimte om eigen beleidskeuzes te maken. Gevolg is dat hun slagkracht wordt beperkt. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een deze week gepresenteerd advies aan de politieke partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Ook Cor Louwerse (CDA Ermelo) wil graag dat de landelijke partijen rekening houden bij de herverdeling van het gemeentefonds dat er gemeenten zijn die in het voorliggende model teveel gekort worden vanwege het gegeven dat er landelijke zorginstellingen aanwezig zijn. Maar er is meer dat Den Haag mee moet nemen. ,,Reserveer geld om op korte termijn de mobiliteitsproblematiek aan te pakken,” aldus Louwerse. Hij noemt specifiek de A28 en de kruisingen op de spoorlijn in de kern van Ermelo.

Herwinnen van vertrouwen

De ROB komt met het rapport tot een lijst van tien belangrijke aandachtspunten, samengesteld op basis van hun recente publicaties. De belangrijkste opgave voor de nieuwe regering is wat deze organisatie betreft het herwinnen van het gezag van de overheid. Dat gezag is nodig om urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven aan te pakken, maar staat onder druk door onder andere de Toeslagenaffaire en de coronacrisis. ‘Men moet investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en aan de slag te gaan met de verontwaardiging van burgers.’

Woningbouw

Voor Leo van der Velden staat ook het stimuleren van woningbouw hoog op de agenda. ,,Tien jaar wachten op een huurwoning is een ramp en onacceptabel!” zegt hij. Ven der Velden stelt dat er teveel doelgroepen zijn die voorrang krijgen. ,,Dit is niet meer uit te leggen.” De ROB constateert dat het piept en kraakt in de financiën, vooral bij gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in de disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Daarom moet er snel duidelijkheid komen over de financiële situatie van decentrale overheden, met name van gemeenten vanaf 2026. Die is tot op heden bijzonder ongewis.