Gemeente wil pacht agrarische grond beëindigen

ERMELO – Als de plannen van de gemeente Ermelo doorgaan, moeten agrariërs in Speuld grond afstaan om de uitbreiding van Camping De Haeghehorst te compenseren. Dat plan stuit op weerstand bij boeren, maar ook raadsleden hebben hierbij hun vraagtekens.

Al enige tijd is de gemeente Ermelo in overleg met de ondernemers van Camping De Haeghehorst in Ermelo over uitbreiding van het recreatieterrein en aanleg van een nieuw parkeerterrein. In het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 wordt deze uitbreiding planologisch geregeld, maar hiervoor is boscompensatie nodig.

Flevoweg

Deze boscompensatie is gevonden in natuurcompensatie op een aantal percelen aan de Flevoweg. Op deze percelen, die nu gehuurd worden door agrariërs uit Speuld, ligt een wijzigingsbevoegdheid voor het omzetten van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Natuur. Dit is tegen het zere been van de huidige huurders. Ook de SGP Ermelo heeft hierbij vragen gesteld. ,,Is het college zich bewust dat deze gronden voor de agrarische sector in Speuld van grote waarde zijn en mogelijk zelfs essentieel voor de toekomst?” stelt raadslid Leo van der Velden. ,,Onze fractie voelt zich overvallen door dit voornemen en wil op zo kort mogelijke termijn deze kwestie aan de orde stellen.”

Onrechtvaardig

Vorige week stuurde voorzitter van de Buurtvereniging Speuld en Omstreken, Jan Timmer een brief aan het college. ,,De gemeente zal juridisch gezien volkomen in haar recht staan om de huur op te zeggen. Maar of dit strookt met de plicht en uitgesproken beloftes van college en gemeenteraad om ook het belang van agrariërs te dienen, is zeer te betwijfelen.” Het besluit om bos te kappen ten gunste van de uitbreiding van een recreatie park en dat te compenseren met het wegnemen van 4.5 ha bij de agrariërs in Speuld is voor de Buurtvereniging onacceptabel en onrechtvaardig.

Bestemmingsplan

In het nieuwe bestemmingplan Agrarische enclave, wat net klaar is, werd steeds herhaald dat het een bestemmingsplan met een conserverend karakter zou zijn. ,,Wat nu wordt voorgesteld is elimineren in plaats van conserveren,” zegt Timmer. ,,In het grote geheel van de Veluwe is Speuld maar een kleinstukje landbouwgrond tussen enorme oppervlaktes natuurgebied. Het is van belang om wat (er nog) is aan landbouwgrond te behouden. Ook weilanden en bouwland zijn van belang voor wijde vogels en foerage van allerlei in het wild levende dieren. Dit samen gaan van landbouw veeteelt en natuur is zo kenmerkend voor de Veluwe en dit wordt verstoord door de bestemmingen ter veranderen die steeds ten koste gaan van het één ten gunste van het ander.”

Aflopende pachtovereenkomsten

Het boscompensatieplan wordt op gronden van de gemeente uitgevoerd. Op deze gronden liggen nu pachtovereenkomsten. Die overeenkomsten lopen af en daarna worden de gronden niet meer verpacht. Dit betekent dat de gemeente minder inkomsten heeft op deze gronden. Echter aan de Fazantlaan wordt gemeentegrond, die nu niet wordt verpacht, in de toekomst wel verpacht aan De Haeghehorst. Daar zitten weer inkomsten aan vast. In die pacht wordt het verlies aan de Flevoweg verrekend. Een kille rekensom, maar wat betekent dat voor de agrariërs in Speuld? ,,Is er een belangenafweging gemaakt,” vraagt Leo van der Velden zich af. ,,En zijn de mogelijke gevolgen goed in beeld?” Jan Timmer noemt het pure kapitaalvernietiging; overheidsgeld dat over de balk wordt gesmeten. ,,De waarde van landbouwgrond is altijd wel driemaal hoger dan grond met een natuurbestemming. Maar meestal is het wel tienmaal duurder. Daar komen de kosten nog bij die gemoeid gaan met het aanleggen en onderhouden van natuur. Hier is geen sprake meer van behoorlijk bestuur.”

Saneren

Het bestuur van de Buurtvereniging is van mening dat het veranderen van de bestemming van de gemeentelijke agrarische gronden aan de Flevoweg een verkeerd besluit is. ,,We zien nergens in de stukken of er wel onderzoek is gedaan of er misschien op een andere plaats of op een andere manier natuurcompensatie kan plaatsvinden. Als natuur wordt opgeofferd ten gunste van recreatie lig het voor de hand om compensatie te zoeken in het saneren van verouderde en niet levensvatbare recreatieparken.”