'Goedkope woningen zijn ondervertegenwoordigd'

ERMELO - ,,We willen meer grip krijgen op de woningbouwontwikkeling in Ermelo voor wat betreft de omvang, invulling en realisatietermijn," stelt wethouder Laurens Klappe. Hoewel er op dit moment meer dan genoeg woningen in de ‘pijplijn’ zitten, sluit de invulling van deze nieuwbouw niet helemaal aan op de Ermelose behoefte. ,,Wat er nu gepland staat zijn vooral dure en middeldure eengezinskoopwoningen. De goedkope woningen blijven achter."

Er is in Ermelo grote behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en appartementen. ,,Die nu zijn ondervertegenwoordigd in het Ermelose bouwprogramma," aldus de wethouder. Om meer grip te krijgen wil men in gesprek met de commissie infrastructuur en ruimte over het opstellen van een afwegingskader voor woningbouwplannen.

Sociale woningbouw loopt significant achter

Ermelo heeft te weinig betaalbare huur- en koopwoningen. De sociale woningbouw loopt significant achter. Daarom heeft het college nader onderzoek laten doen naar de mogelijkheid de Verordening sociale woningbouw op verschillende punten verder uit te breiden. Er is bijvoorbeeld onderzocht of een vereveningsfonds kan worden ingesteld waarmee, wanneer de ontwikkelaar ervoor kiest alleen in het duurdere segment te bouwen, hij een 'boete' moet afdragen om zo op een andere locatie wel sociale woningbouw kan plaatsvinden.

Vereveningsfonds

Bij het vaststellen van de verordening eind vorig jaar was reeds bekend dat daarmee slechts een deel van de wettelijke mogelijkheden wordt benut. Voor een specifiek project was destijds het opstellen van een (beperkte) verordening op korte termijn noodzakelijk. Tegelijkertijd bestond de wens voor een uitgebreidere, meer op maat gesneden verordening, waarbij bijvoorbeeld ook voorwaarden kunnen worden gesteld aan het aantal te bouwen goedkope koopwoningen of het instellen van een vereveningsfonds.  Twee maal per jaar wordt in kaart gebracht hoe de woningbouwplannen binnen de gemeente Ermelo zich verhouden tot het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van wonen en bouwen.