Korting op sportbedrijf en Kunst & Cultuur

ERMELO - De Ermelose huizenbezitters gaan in 2019 11,9% meer ozb belasting betalen. ,,Vooropgesteld is een verlaging van de OZB-verhoging nooit genoeg,” meldt Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). ,,Maar is dat onrealistisch? Zeker, gezien de financiele huishouding zoals die de afgelopen jaren is gevoerd, is een OZB verhoging noodzakelijk.” De raad is, weliswaar met stemverklaringen, vanavond unaniem akkoord gegaan met de programmabegroting.

Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college kreeg daarmee tijd om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. Vogelsang legde dit nieuwe voorstel voor. ,,Onder druk wordt alles vloeibaar,” begon Sarath Hamstra (CDA Ermelo). Partijen kwamen dicht bij elkaar. Toch probeerde Hamstra nog enkele keren de volledige OZB-verhoging van tafel te krijgen. Daar ging de rest van de raad niet mee akkoord.

Voorzieningenniveau

De gemeente Ermelo heeft de extra ozb-inkomsten hard nodig om het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers op peil te houden en/of te verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van wegen en riolering, investeringen in onderwijshuisvesting, het verbeteren van fietsvoorzieningen of investeringen in duurzaamheid en sport. Ook het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is aan verbetering toe. Uiteindelijk is er voor gekozen om het nog op te richten sportbedrijf BES een ton te korten op het extra budget. Ook op het budget Kunst & Cultuur wordt bijna een ton gekort. De gemeenteraad koopt hiermee tijd om eerst een kerntakendiscussie te voeren.