Financiële positie enorm verslechterd

ERMELO - Financieel gezien staat Ermelo er slecht voor. Vandaag presenteerde wethouder Wouter Vogelsang de Kadernota 2020 die naar de gemeenteraad gaat. De Kadernota, die richting geeft voor de Programmabegroting 2020-2023 laat een tekort zien van 3 miljoen euro. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen.

,,Het financieel perspectief is helaas de laatste jaren verslechterd," legt Vogelsang uit. ,,Al in 2016 werd hiervoor gewaarschuwd, maar de raad koos er toen voor om een belastingverhoging achterwegen te laten. Dit had gefaseerd moeten gebeuren. Nu moeten we een inhaalslag maken." Vogelsang wijst erop dat er de afgelopen jaren flink is ingeteerd op reserves. Een ander aspect hierbij is dat de gemeente er veel nieuwe taken heeft bij gekregen waar te weinig geld van het Rijk tegenover stond en staat.

Onder druk


Al begin 2016 werd duidelijk dat de financiën onder druk stonden. Er waren veel ontwikkelingen die extra geld zouden gaan vragen. In de Kadernota 2018 is een aantal voorgestelde budgetaanpassingen gesneuveld. Bijvoorbeeld de opname van een nog te besteden budget voor toekomstig nieuw beleid, maar ook een verhoging van de algemene belastingen. ,,Maar dat was het jaar van de verkiezingen en wilden partijen er niet aan," vertelt Vogelsang. De begroting was budgettair sluitend, echter het aantal nieuwe ontwikkelingen bleef groeien. ,,Niet alleen onze eigen ambities, maar ook landelijke regelingen zorgen voor grote kostenstijgingen. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet, de privacywetgeving en ICT-verplichtingen."

Hondenbelasting in 2022 afgeschaft


De Programmabegroting 2019-2022 was tot en met 2021 destijds sluitend en zou een tekort hebben van ruim 2,4 miljoen in 2022. Inmiddels is deze positie verslechterd naar 3 miljoen. Ook de jaren 2020 en 2021 hebben nu wèl een tekort van 0,8 miljoen euro. Uitgangspunt is en blijft dat Ermelo een financieel gezonde gemeente blijft. ,,Daarom moet de OZB woningen de komende jaren verder omhoog," aldus de wethouder financiën. ,,Pas met ingang van 2022 zal de hondenbelasting worden afgeschaft." Het zal mede afhangen van de uitkomsten van de kerntakendiscussie die de raad op dit moment voert, de begrotingsdoorlichting door B&W en de mate waarin ‘pijplijnonderwerpen’ daadwerkelijk verwezenlijkt gaan worden. Daarnaast speelt de Meicirculaire Gemeentefonds 2019 een rol. Daarin wordt begin juni bekend gemaakt wat de nieuwe uitkeringen zullen zijn die de gemeente Ermelo van het Rijk gaat ontvangen.