Grote druk op woningmarkt zorgt voor verdere vergrijzing

ERMELO - De druk op de woningmarkt in Ermelo is groot, maar er is weinig beschikbare ruimte voor nieuwbouw, terwijl de vraag naar woningen enorm is. Er is een toename van eenpersoonshuishoudens en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Er is grote behoefte aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters, maar ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen is nauwelijks aanbod.

In Ermelo wordt vooral gebouwd op inbreidingslocaties met als gevolg dat het dorpsgroen verdwijnt. In het buitengebied ontstaan groepjes veelal dure woningen rond een bestaande boerderij. Wat wil Ermelo voor de toekomst? Het bouwen van huizen is geen doel op zich, het staat in een bredere context. ‘Wonen’ heeft invloed op de leefbaarheid, de lastendruk, de opbouw van de bevolking, de werkgelegenheid, het onderwijs, de economie en het voorzieningenniveau van Ermelo. Analyses tonen aan dat er spanning is of komt op veel van deze facetten.

Lastendruk

De lastendruk voor wonen is hier al de hoogste in de regio en stijgt nu twee jaar op rij. Ook het voorzieningenniveau van Ermelo is hoog en daarmee de oorzaak van de stijging van de woonlasten. Jongeren en starters trekken weg en senioren uit de Randstad vestigen zich. Als het roer niet wezenlijk wordt omgegooid, dan vergrijst Ermelo en verdwijnt de dynamiek uit het dorp.

Groei

Er wordt al jaren over gesproken, maar nu moet er iets gebeuren. Jongerenhuisvesting en passende seniorenwoningen voor Ermelose ouderen waardoor doorstroming op de woningmarkt op gang komt, staan in ieder verkiezingsprogramma. De fractie van CDA Ermelo doet er nog een schepje bovenop. ,,Wij zijn van mening dat een aanzienlijke groei van het aantal inwoners om demografische en economische redenen van groot belang is,” stelt raadslid Cor Louwerse. ,,Het gaat dan vooral om jongeren, starters en jonge gezinnen.” CDA Ermelo wil het aantal inwoners zelfs tot 2030 laten groeien. ,,Dit is nodig om het hoge voorzieningenniveau van Ermelo in de toekomst betaalbaar te laten zijn, de bevolkingsopbouw evenwichtig te houden en een gezonde ondernemersomgeving te realiseren.”