WerkCentraal

Tekorten lopen op

ERMELO - De financiële positie van de gemeente Ermelo is flink onder druk komen te staan. Een hoog ambitieniveau en de afschaffing van de precariobelasting veroorzaken dat woningbezitters in 2020 fors meer onroerendzaakbelasting gaan betalen. Ook de toeristenbelasting gaat in 2020 met 50% omhoog.

De verhoging van de OZB, de toeristen- en forensenbelasting zorgen ervoor dat de gemeente bijna twee miljoen euro extra in het laatje krijgt. Maar daarbij moet niet worden vergeten dat de OZB dit jaar al met 11,9% werd verhoogd. Dat is een exorbitante stijging want opgeteld betaalt de burger in 2 jaar tijd dus 34% meer. En dat is voor een groot deel te wijten aan de hoge kosten van de gemeentelijke organisatie. Een vergelijking met buurgemeente Harderwijk laat zien dat de burger daar € 494,- euro per persoon bijdraagt. In Ermelo is dat € 708,- .

Repessief toezicht

Verschillende Gelderse gemeenten zetten alle mogelijke middelen in om hun begroting en meerjarenraming sluitend te krijgen. Alle 51 gemeenten komen daarmee in 2020 nog net onder normaal, repressief toezicht. Op basis van de begroting en de financiële langetermijnplanning bepalen Gedeputeerde Staten elk jaar in december de vorm van het financieel toezicht voor het komende jaar.

Oplopende tekorten

Met de genomen maatregelen is Ermelo er nog niet. Het tekort loopt de komende jaren op tot drie miljoen. De reserves waaruit de afgelopen jaren grote investeringen uit gefinancierd werden, zijn op. Daarnaast heeft dit college ervoor gekozen een aantal ambitieuse plannen uit te voeren. Zo wordt het gemeentehuis momenteel voor 9,1 miljoen verduurzaamd – iets wat drie jaar geleden nog geraamd werd op ‘slechts’ 4,5 miljoen -- en staat een verbouwing van De Dialoog voor 7,2 miljoen gepland.

Onzekerheid

Gemeenten in het algemeen zitten in grote onzekerheid over hoe ze in de toekomst bestaande en nieuwe taken kunnen betalen. De voornaamste oorzaken van de financiële problemen zijn oplopende tekorten in het sociaal domein. Daarnaast krijgen gemeenten er de komende jaren nog verschillende grote taken bij zoals beschermd wonen, energietransitie, digitalisering, het bouwen van genoeg betaalbare woningen en de Omgevingswet.

Financiële slurper

Maar Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben nog een financiële ‘slurper’. Deze heet Meerinzicht, een dienstverlenende organisatie die door krachtenbundeling en kostenreductie voordeel op zou leveren. In 2015 was de begroting vastgesteld op 11 miljoen, inmiddels is dit gestegen naar 35 miljoen. 90% daarvan zijn personeelskosten.