WerkCentraal

Tijd om besluiten te heroverwegen

ERMELO - De Ermelose gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Kadernota woensdag unaniem een motie aangenomen waardoor besluiten heroverwogen kunnen worden. Zes fracties willen samen optrekken. ,,Dus niet focussen op waar wij verschillen, maar eerst kijken naar de overeenkomsten,” stelde Anneke Knoppert van Progressief Ermelo. De motie was een initiatief van Folkje Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

,,Bestuurlijk gezien gaat het niet goed in Ermelo,” aldus Spoelstra. ,,Wij komen als gemeente slecht in het nieuws. Dit geeft onbegrip, ontevredenheid en wantrouwen bij een groep inwoners en belanghebbende groeperingen. En of wat er allemaal gezegd en geschreven wordt nu terecht is of niet, deze manier van omgaan met elkaar is niet zoals wij het willen als ChristenUnie.” Spoelstra sprak hiermee over een gevoelig onderwerp waar collega raadsleden zich niet over wilden uitlaten. ,,Als bestuur van de gemeente en ‘daar horen wij allemaal bij’ wil je graag trots zijn op wat je samen doet.” Wel werd er uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van corona. ,,Het maatschappelijk raadsprogramma komt door de Corona moeilijk tot uitvoering,” vond Bart van der Knaap, fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo. ,,Ondernemers zien het college te weinig. Het gemeentehuis is moeilijk toegankelijk voor de burgers. In plaats van wat deze coalitie wil ‘dichtbij’ is het door de corona ‘afstandelijk’ geworden.”

Investering versus resultaat

Er moet, vanwege financiële tekorten, geschrapt worden in het wensenlijstje. Zo wordt er door verschillende partijen aangedrongen om af te zien van de aanleg van het fietspad Schaapsdijk-Zeeweg. Van der Knaap: ,,Die investering is groot en onze fractie wil alsnog een afweging kunnen maken over de investering versus het resultaat.” Spoelstra benadrukt dat Ermelo weer moet gaan sparen. ,,De structurele lasten moeten neer beneden.” Ze schetst de donkere wolken die boven het dorp hangen en spreekt haar zorg uit ten aanzien van de exploitatie van het nog te bouwen zwembad. Spoelstra: ,,De structurele lasten die komen bij het hebben van een eigen zwembad zijn hoog; een miljoen tot anderhalf miljoen op jaarbasis. Tellen we daar de extra structurele lasten voor onderwijshuisvesting bij op dan zullen we structureel 1,5 tot 2,5 miljoen euro extra beschikbaar moeten hebben. We willen graag benadrukken dat zwembad en onderwijshuisvesting nadrukkelijk meegewogen moeten worden bij de heroverwegingsvoorstellen. We krijgen de laatste tijd de indruk dat alles bespreekbaar is behalve het zwembad en we willen graag meer urgentie rond het helder krijgen van de kosten onderwijshuisvesting.”

Rioolheffing terug naar burgers

Van der Knaap vindt dat de rioolheffing, die er teveel is geheven, terug moet naar de burgers. Volgens hem is er een overschot van ruim acht ton. ,,Geen reservering voor toekomstige uitgaven, maar geld dat écht over is.” BurgerBelangen zou graag zien dat dit gebruikt wordt om de lasten bij de burger te compenseren. ,,Dit is mede ingegeven doordat deze voorziening egalisatie riolering niet voor de algemene middelen kan worden aangewend, waardoor het besteden van dit overschot geen invloed heeft op het begrotingssaldo.” Net als de VVD is BBE tegen de hondenbelasting. ,,We kunnen daarom met het overschot de inwoners van Ermelo compenseren voor de stijgende lasten die het gevolg zijn van het verhogen van de OZB door het afschaffen van de hondenbelasting.”

Samen

Spoelstra heeft zich vanuit de oppositie ingezet om partijen te verbinden. ,,Als ChristenUnie Ermelo willen wij gaan voor de inhoud en voor samen,” legt ze uit. ,,Maar dat woord ‘samen’ moet geen woord zijn zonder enige verplichting. Voor samenwerking is vertrouwen nodig en dan moet je niet steeds opnieuw achterom kijken, Laten we elkaar aanspreken als we in de valkuilen trappen van verwijten en oud zeer. We zijn het verschuldigd aan onze inwoners die ons gekozen hebben.”