Raadsleden voelen zich buitenspel gezet

ERMELO - Toen er begin dit jaar opvanglocaties gezocht werden voor mensen afkomstig uit de Oekraïne, liet de gemeente Ermelo haar oog al vallen op de voormalige sportterrein van Veldwijk. ,,Er werd een uitgebreid onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van dassen en we onderzochten huisvestingsmogelijkheden,” vertelde burgemeester Dorine Burmanje tijdens een ingelaste raadsvergadering vanavond. Aansluitend legde ze uit dat voor deze doelgroep gezocht werd naar bestaande woningen en niet naar mobiele units. ,,Maar de locatie is niet uit onze gedachten geraakt en toen er gezocht werd naar noodopvang voor asielzoekers zijn we dit verder gaan onderzoeken.”

In Ermelo komt begin volgend jaar een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het college van B&W en het COA hebben hierover afspraken gemaakt. Dat de raad hierin niet meegenomen is, leidde tot veel irritatie en dat kwam vanavond meermalen ter sprake. De noodopvang moet op het voormalige voetbalveld aan de Horsterweg komen. Dit ligt op het stuk bos tussen de Kolbaanweg en het spoor. Het gaat om de opvang van maximaal 300 vluchtelingen. Omwonenden spraken in en stelden vragen over de gekozen locatie voor de noodopvang waar op dit moment een enkelbestemming is met agrarische waarden. De aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere behoud van landschapswaarden en natuurwaarde. Han Wilhelm van HEE22 meldde dat op de locatie twee dassenburchten aanwezig zijn en dat het een foerageergebied is. Indien nodig wil het raadslid met bewijs aantonen dat de beschermde dieren er wel degelijk verblijven.

Plan B

,,Is er een plan B?” vroeg Evelien Kars (Progressief Ermelo) ,,Wat als in de vergunningenprocedure blijkt dat het niet op deze locatie kan?” Bij verschillende mensen leeft de vraag of er uit het onderzoek meerdere locaties naar voren zijn gekomen. Bart Willemsen (CDA Ermelo) pleitte meermalen om de asielzoekers actief in te zetten. Overigens hebben volwassen asielzoekers gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een nuttige tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen werken wanneer ze een BSN-nummer hebben. 

Nood breekt wet

,,Wanneer komt u met financiële gegevens?” vroeg raadslid Leo van der Velden (SGP). ,,Inhuren van een externe projectleider, u werft geen vrijwilliger. Wat zijn de kosten?” Van der Velden baalt van het feit dat de benodigde informatie niet rechtstreeks naar de raad komt en dat volksvertegenwoordigers ‘buiten spel’ zijn gezet. ,,Nog heel veel gegevens zijn nog niet duidelijk,” vulde Henri Luitjes (Eén Ermelo) aan. ,,U kunt daarom voornemens zijn te besluiten, maar het besluit nog niet nemen.” Volgens Burmanje geldt hier de uitspraak ‘nood breekt wet’. Volgens de burgemeester was het in deze situatie niet mogelijk om overal antwoord op te hebben, voordat er een besluit genomen zou worden. Luitjes gaf met name het proces een onvoldoende. Hij verwoordde daarmee het gevoel dat mensen zich niet gehoord voelen. Dat hadden raadsleden graag anders gezien. ,,Zet het tijdens iedere vergadering op de agenda,” gaf Burmanje de raad mee. Ze geeft de taak hiermee ook door aan haar opvolger, die op 1 december geïnstalleerd zal worden.