'Sloop woningen nog geen gelopen race'

ERMELO - Bewoners aan de Gelreweg moeten momenteel dealen met onzekere tijden. Vlak voor kerst kregen huurders van 34 woningen van de woningcorporatie Uwoon te horen dat ze hun huis moeten verlaten. Men wil de woningen slopen om ruimte te maken voor de bouw van meer woningen. De huidige woningen, die gebouwd zijn in de jaren ’50, hebben namelijk grote tuinen. Bewoners leggen zich hier overigens niet bij neer. Met posters onderstrepen ze het feit dat ze willen blijven.

Deze week ontvangen leden van de bewonerscommissie van de Gelreweg een uitnodiging van de woningcorporatie voor een bijeenkomst. Uwoon wil graag in gesprek met de bewonerscommissie als afvaardiging van de buurt. De woningcorporatie heeft onlangs een reglement sloop, renovatie en groot onderhoud opgesteld ter vervanging van het sociaal plan. Hierin staan de randvoorwaarden die in het proces van belang zijn voor de huurders. Dit reglement is akkoord bevonden door de huurdersorganisatie en is besproken met de wethouder. Hierin staat onder andere dat sloop alleen mogelijk is met instemming van de huurder ofwel indien de rechter op vordering van de verhuurder bepaald heeft dat de huurovereenkomst geëindigd is.

Samen

Uwoon moet volgens de woningwet ook een complex specifiek plan opstellen. Dit plan, dat bij voorkeur samen met huurders opgesteld wordt, moet worden voorgelegd aan de bewonerscommissie/ huurdersorganisatie ter advisering en instemming. Hierin wordt dan aangegeven wat de gevolgen zijn voor de huurder zoals wanneer de woning moet worden verlaten en onder welke voorwaarden. Vervolgens wordt dit met de huurders besproken en als dit niet redelijk is in de ogen van de huurder dan hoeft de huurder hier niet mee akkoord te gaan. De bewoners, die zich inmiddels verenigd hebben, zien dan ook nog kansen. ,,Geen gelopen race,” zegt Peter van Scherrenburg, lid van de bewonerscommissie.

Begin van traject

Volgens de gemeente Ermelo staat Uwoon nog aan het begin van het traject. Uwoon stelt het projectplan in de eerste helft van 2020 op en bespreekt dit met de betreffende bewoners. Vooralsnog hoeft niemand nu gedwongen te verhuizen. Wil een bewoner zelf verhuizen dan wordt hem wel een verhuiskostenvergoeding aangeboden vanaf maart 2020. Uwoon heeft bij de bewoners aangegeven binnenkort het complex specifieke plan op te stellen en te bespreken met elke individuele huurder. Daarnaast wil de woningcorporatie samen met de bewoners nadenken over de herontwikkeling van de locatie en kijken hoe wensen en behoeften van huidige bewoners meegenomen kunnen worden. Maar dat vinden de meesten een kansloze missie. ,,Mensen wonen er prettig vanwege de saamhorigheid en de ruime tuinen. Dat is straks allemaal weg,” legt Van Scherrenburg uit. ,,Mensen wonen er al heel lang, soms wel veertig jaar.” Hij gelooft niet dat de straat met nieuwbouw eenzelfde saamhorigheid gaat oproepen. Maar zijn zorg is ook waar bewoners straks heen moeten verhuizen en tegen welke huur. ,,Zoveel aanbod heeft Uwoon niet. Wat valt er te kiezen?”

Woningvraag

De woningcorporatie heeft bij de gemeente aangegeven meer woningen op deze locatie te willen realiseren om zo tegemoet te komen aan de hoge woningvraag van met name starters en ouderen. Hiermee komt Uwoon ook tegemoet aan de prestatieafspraken die de gemeente en de woningcorporatie hebben gemaakt. Uwoon ontving, na de bewonersavond in december, enkele brieven van bewoners. Daaruit blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is.