Gemeente heeft perceel aangekocht

ERMELO - Als alles goed gaat, zullen begin volgend jaar de eerste bewoners hun tijdelijke woning aan de Beemdweg betrekken. Inmiddels is er archeologisch onderzoek gedaan op dit terrein en zijn struiken en coniferen al verwijderd. Ook is er begonnen met het loskoppelen van de schuurtjes van gas en elektra en het opknappen van de boerderij. De gemeente heeft het perceel aangekocht. Met de gebruikers van de (illegale) schuurtjes die op het terrein geplaatst zijn wordt momenteel overleg gevoerd over de sloop hiervan.

De Ermelose gemeenteraad besloot eind vorig jaar tot de bouw van tijdelijke woningen, die in principe geschikt zijn voor één persoon. Uwoon zal deze woningen plaatsen. Dat gebeurt in overleg met de omwonenden. Die maakten aanvankelijk bezwaar, omdat ze vreesden dat door de te verwachten toename van de verkeersdrukte ook de verkeersveiligheid op de Beemdweg in het geding kwam. Sinds begin dit jaar worden de bewoners middels een klankbordgroep nauw betrokken bij de bouw. Binnen de groep zijn twee commissies ingesteld, waarvan de ene zich richt op de bouw, de uitstraling van de woninkjes en de inrichting van de omgeving. De andere groep denkt mee over de gevolgen van de bouw voor een veilige verkeersafwikkeling. In de klankbordgroep zit ook een vertegenwoordiging van de Beatrixschool, die recht tegenover de uitgang van het bouwterrein ligt.

Tijdelijke verhuur 

Sinds half januari is de gemeente Ermelo eigenaar van het perceel Beemdweg 17. Bij de overdracht is de boerderij op het perceel leeg opgeleverd. Omdat het onwenselijk is dat de boerderij voor langere tijd leeg staat (denk aan verval en mogelijkheden tot kraken) is zo snel mogelijk een tijdelijke huurder voor het pand gezocht. Als partner in het project is Uwoon gevraagd of zij de verhuur van de woning gedurende de looptijd van het project (15 jaar) wil verzorgen. De woningcorporatie heeft echter aangegeven dat het doorverhuren van panden niet past bij haar bedrijfsvoering. Daarom is organisatie de Huischmeesters (beheerder van locatie Montana) benaderd met dezelfde vraag. De Huischmeesters heeft aangegeven daar zeker interesse in te hebben. Afgesproken is dat de woning in eerste instantie voor één jaar aan één huishouden wordt verhuurd. In deze periode wordt bekeken of de boerderij bij het project tijdelijke woningen voor jongeren en spoedzoekers betrokken kan worden, bijvoorbeeld door de woning kamergewijs te verhuren.

Gevaarlijk

Tijdens de bewonersavond, eind vorig jaar, kwam naar voren dat de huidige verkeerssituatie rondom de Beemdweg als gevaarlijk wordt ervaren door de school en omwonenden. Wethouder Klappe heeft tijdens deze avond toegezegd de buurt te bezoeken om de verkeerssituatie zelf te ervaren. Dat is inmiddels gebeurd. Er is nu een verkeerskundige van de gemeente die aan een voorstel werkt met aanpassingen. Inmiddels wordt er ook gekeken naar de verschillende typen woningen die er gerealiseerd kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar woningen met een natuurlijke uitstraling. Op basis daarvan zijn verschillende aanbieders van units benaderd. Op basis hiervan is UWOON gestart met gesprekken met aanbieders van tijdelijke woningen om tot een goed aanbod te komen.

Procedure

Om de woningen te realiseren is een uitgebreide omgevingsvergunning nodig. Dit duurt meestal een half jaar. Als de vergunning daarna is beoordeeld en ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente eerst nog de eventueel ingediende zienswijzen af- of toewijzen. Pas daarna kan gestart worden met het plaatsen van de tijdelijke woningen. De verwachting is dat de eerste bewoners er begin volgend jaar in kunnen trekken.