Besluit bezwarencommissie zorgt voor verder uitstel

ERMELO - De gemeenteraad kreeg twee weken geleden de vraag om het besluit rondom de verklaring van geen bedenking van de agenda te halen. Dat is gebeurd, maar niet zonder morren. ,,De basis waarop de aangevraagde vergunning is beoordeeld, klopt niet,” zegt fractievoorzitter Evelien Kars namens Progressief Ermelo. ,,In plaats van dat toe te geven, een besluit te nemen en opnieuw te beginnen, schuift de meerderheid van de raad dit – op verzoek van het college – wederom verder voor zich uit.”

Het college van B&W wil dat de bezwarencommissie een advies uitbrengt inzake de vraag of de kruimelregeling goed is toegepast. Daar was afgelopen donderdag de zitting over. Kars: ,,Nu is er een maand uitstel, omdat Tomassen Duck To ook een visie wil geven op het tweede advies van advocaat Marcel Soppe.” En daarna wil uiteraard stichting Doeh ook in de gelegenheid zijn om te reageren op het standpunt van Tomassen Duck To. Daarmee komt er voorlopig geen einde aan een heel lang lopend dossier.

Heldere conclusie

Fractievoorzitter Han Wilhelm van HEE22 zegt dat de raad een goed besluit had kunnen nemen. ,,Er ligt een heldere conclusie; 'Tomassen is formeel m.e.r.-beoordelingsplichtig'. In het vigerend bestemmingsplan staat dat m.e.r.-beoordelingsplichtige bedrijven niet op deze locatie mogen. Daar heeft toen de raad bewust voor gekozen; voorrang voor wonen en recreatie.” Volgens Wilhelm had de raad met de conclusie van Soppe kunnen doorpakken. ,,De zienswijzennota moest op grond hiervan afgewezen worden. Daardoor kon de raad geen verklaring van geen bedenking (vvgb) afgegeven. En zo kan tenslotte het college ook geen vergunning afgeven.” Een mer is een milieueffectrapportage.

Trieste constatering

Zowel Kars als Wilhelm zijn van mening dat de gehele procedure van Tomassen Duck To opnieuw moet. Wilhelm: ,, Een trieste constatering na zeven jaren illegale activiteiten en 3,5 jaar verspilling dure ambtelijke tijd.” Hij wijst nog eens op het besluit van de raad van 16 oktober 2019. Op die avond werd besloten dat er aan de voorlopige vvgb niets meer gewijzigd mocht worden. ,,En de voorliggende definitieve vvgb wijkt af van de voorlopige,” aldus Wilhelm. ,,Hoe consistent is de raad?”

Perspectief

,,Er wordt gesteld door het college dat het zorgvuldig moet gebeuren, maar vanuit ons perspectief is de tijd van reparatie binnen de lopende ontwerp verklaring van geen bedenkingen voorbij,” zegt Kars. ,,Dit is niet meer zorgvuldig. Deze ontwerp vvgb is ooit afgegeven om in een juridische procedure het zich op legalisatie aan te kunnen geven. Nu blijkt dat de grondslag anders moet - namelijk technische capaciteit in plaats van aangevraagde te vergunnen capaciteit - is het maar de vraag of dit past binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan.” En dan doelt Kars op mer beoordelingsplichtige activiteiten.

Moeizaam

Het college gaat nu met dit vraagstuk aan de slag - wat is er ooit bedoeld met het bestemmingsplan? Kars: ,,Dat voelt erg moeizaam. Immers: wat als daar verschil van inzicht over gaat ontstaan? We hebben als raad dus de regie uit handen gegeven. Dat is kwalijk - wij zijn namelijk het orgaan dat gaat over de vvgb en de daarop ingediende zienswijzen. Vandaar dat wij wilden dat het voorstel gewoon volgens de agenda werd behandeld.” In het bestemmingsplan, dat in 2018 werd vastgesteld, staat dat bedrijven er niet gevestigd mogen zijn als ze vallen onder de ‘mer-beoordelingsplicht’. Wilhelm: ,,Tomassen Duck-To kan zoveel eenden slachten dat het onder die beoordelingsplicht valt, zodat het dus niet aan de Fokko Kortlanglaan gevestigd mag zijn. Dat lijkt echter strijdig met het feit dat in het bestemmingsplan wel degelijk een pluimveeslachterij op deze plek is opgenomen.” Terwijl de gemeenteraad middenin de discussie over het legaliseren van de slachterij zat, verleende het college het bedrijf twee deelvergunningen. Daarmee kan Tomassen Duck To vijf jaar lang twee percelen gebruiken voor transport en opslag, ten behoeve van de slachterij. ,,Vanuit onze visie zal de vergunningaanvraag hoe dan ook opnieuw moeten,” zegt Wilhelm. ,,Immers, de merbeoordeling moet opnieuw, zoals het er nu naar uitziet moeten de aangrenzende percelen ook meegenomen worden.”

Dubieus

Door de gespecialiseerde advocaat voor een second opinion in te huren, voerde de raad een wettelijke taak uit: controleren of het college zijn taken naar behoren uitvoert. Sinds 2002 kent Nederland ‘dualisme’: de rollen van raad en college zijn wettelijk gescheiden. Volgens Wilhelm is de rol van deskundige Marcel Soppe erg dubieus. ,,Hij was ingehuurd door de raad en gefinancierd uit het raadsbudget. Echter, voordat hij de Raad zijn rapport/conclusie uitlegde, had hij al gesproken met het college. Hoezo?” De fractievoorzitter van HEE22 heeft dan ook vraagtekens bij het feit dat het college dezelfde persoon nu inhuurt. ,,Een advocaat mag geen twee heren dienen. Wellicht heeft Soppe voor het college een geitenpaadje gevonden.” Hij denkt dat het rekken wat het college nu doet, nodig is om naar een oplossing te zoeken. ,,En de raad durft geen beslissing te nemen omdat dit dossier nog steeds voortdurend uitdijt en toeneemt in complexiteit.”