Gemeente en provincie moeten opnieuw met besluit komen

ERMELO – Eén van de meest ingewikkelde dossiers in Ermelo, Tomassen Duck-To sleept zich voort. Het bedrijf is sinds 2016 bezig met activiteiten zonder geldige omgevingsvergunning en sinds de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning is bijna 2,5 jaar verstreken. Toch wordt er niet gehandhaafd, dit omdat er sprake zou zijn van ‘zicht op legalisatie’. Maar hier ging de rechter afgelopen week niet in mee.

De rechtbank heeft zowel de provincie Gelderland als de gemeente Ermelo in het ongelijk gesteld waar het gaat om het niet handhavend optreden tegen de eendenslachterij. De rechter benadrukt dat men niet verplicht is om af te zien van handhaving, ook als er sprake zou zijn van een concreet zicht op legalisatie. Zowel de gemeente als de provincie kunnen optreden. Dat kan om te voorkomen dat bij dit soort langdurige en ingewikkelde kwesties belangen van omwonenden in het gedrang komen.

Geldige vergunningen

Het Ermelose bedrijf werkt al jaren zonder de benodigde vergunningen. Ook is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. De rechter stelde opnieuw vast dat Tomassen Duck-To de regels overtreedt. Bijvoorbeeld waar het gaat om het aantal eenden dat wordt aangevoerd en de daarbij behorende uitstoot van ammoniak. Die zou gereduceerd worden door de luchtwasser, maar daarvoor ontbreekt ook de geldige vergunning. Voor onder meer het bouwen van de luchtwasser en schoorsteen, de verenlaadplaats, de bloed- en slibtank en het gasdrukregel- en meetstation met gasleiding is overigens wel een aanvraag ingediend. Deze bouwwerken zijn beoordeeld in de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp-omgevingsvergunning. Eiseres Cora van Eijsden merkte daarbij overigens terecht op dat de ontwerpvergunning zich beperkt tot een standpunt over de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van deze bouwwerken, maar niet de volledige ruimtelijke aanvaardbaarheid van dit gebruik in strijd met de bestemming.

Nieuwe verklaring van geen bedenkingen

Tijdens de zitting kon de provincie niet aangeven wanneer de omgevingsvergunning zou worden verleend. Ook is het niet ondenkbaar dat er een nieuwe verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd of een nieuwe ontwerp-vergunning ter inzage moet worden gelegd na aanvulling van de aanvraag waardoor de vergunningsprocedure nog veel langer gaat duren. Dit langlopende dossier lijkt voorlopig nog niet gesloten. De gemeente Ermelo en de provincie zullen alsnog een belangenafweging moeten maken met betrekking tot het toestaan van dit met het bestemmingsplan strijdige gebruik. Omdat de uitkomst niet op voorhand vast staat en de gemeenteraad ook moet worden gevraagd om een (aanvullende) verklaring van geen bedenkingen ziet de rechtbank geen concrete oplossing. De gemeente Ermelo zal binnen zes weken met een nieuw besluit moeten komen.