Hoe groen blijft Ermelo?

ERMELO – Opnieuw zijn bewoners opgeschrikt door het feit dat het College van B&W een kapvergunning heeft afgegeven voor het kappen van zeventien eikenbomen en twee acaciabomen. Ditmaal aan de Van Strijlandweg vanwege het bouwproject De Driesprong. In het voorjaar 2018 werden zij verrast toen bleek dat er ‘ineens’ negentien monumentale bomen in het gebied De Driesprong werden gekapt. Bezwaar van onder andere het Natuur- en Milieuplatform Ermelo is van tafel geveegd.

In de gemeenteraadsvergadering van juli 2016 werd een flinke discussie gevoerd over het kappen of behoud van monumentale bomen in De Driesprong. De partijen buitelden over elkaar heen voor het behoud van de bomen en uiteindelijk moest verantwoordelijk wethouder Jan van den Bosch bakzeil halen omdat hij beweerde dat het niet zou gaan om monumentale bomen. ,,Er staat geen monumentaal groen in het bosje van Knevel,’’ verklaarde hij. Achteraf natuurlijk verkeerde informatie en de wethouder gaf toe het bij het verkeerde eind te hebben. Natuurlijk stonden er wel monumentale bomen in o.a. het bosje van Knevel. Hoe belangrijk is nu het bos en de bomen voor het college? Het heeft er de laatste jaren alle schijn van dat woningbouw belangrijker wordt geacht dan Ermelo’s groen. Immers, er worden bomen gekapt omdat ‘deze te dicht tegen de bouwblok staan’ of ‘de boom staat op toekomstige perceelgrens’ of zelf omdat de ‘bouwwerkzaamheden (te dicht) op de boomlocatie’ plaatsvinden. Maar ook omdat de ‘aanleg infrastructuur (te dicht) op de boomlocatie staat. Met andere woorden: als er plannen worden gemaakt voor een bouwlocatie en een boom staat in de weg, dan wordt niet de plannen aangepast, maar moet de boom wijken.

Entente Florale

Dit is een vreemde situatie, zeker voor een gemeente die zes jaar geleden de strijd aanging in de internationale groencompetitie voor steden en dorpen; de Entente Florale. Een jaar eerder ontving de gemeente Ermelo zelfs goud in de nationale competitie! Toenmalig wethouder Esther Verhagen gaf na de prijsuitreiking jubelend aan: ,,Ermelo is een prachtige groene gemeente en om dit in stand te houden worden er jaarlijks flinke inspanningen geleverd. Groen blijft hoog op de Ermelose agenda staan!’’ Dit klopt; te vaak wordt er in de commissie- en raadsvergaderingen gesproken over het kappen van monumentale bomen. Opvallend is in deze context dat voor het bouwrijp maken van de bouwplaats aan de Van Strijlandweg er indertijd al verschillende (monumentale) bomen werden gekapt, twaalf stuks. Voor de oplettende lezer: 19+12+17=48 bomen. Verschillende raadsleden maakten zich sterk voor behoud van het monumentaal groen. Ronald van Veen (CU Ermelo) gaf onder andere aan dat het behoud van de houtwal aan de Oude Telgterweg en het bos aan de Van Strijlandweg, zeer belangrijke, kwalitatieve waarden in dit gebied zijn. En mocht er wat gekapt worden dan moest er volgens PE-raadslid Anneke Knoppert een goede compensatie komen voor de gekapte bomen. ,,En dan niet van die dunne sprietjes, maar goed volgroeide bomen.’’

Kapvergunning

Toch is er opnieuw een kapvergunning afgegeven; bezwaar maken heeft niet geholpen. Een omwonende maakte bezwaar, maar de bezwarencommissie oordeelde dat de bewoonster van Van Strijlandweg geen belanghebbende is bij de verleende omgevingsvergunning omdat haar bezwaar slechts gericht was op behoud van één eik. Een andere bezwaarmaker was Stichting NMP, de waakhond van Ermelo’s groen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Echter, volgens de bezwarencommissie is de Stichting NMP is geen belanghebbende bij de verleende omgevingsvergunningen om, kort samengevat, de commissie van oordeel is dat uit de statuten van de stichting geen algemeen of collectief belang valt af te leiden dat in het bijzonder behartigd wordt. De doelen zijn naar mening van de commissie te breed geformuleerd. ,,Het is inderdaad een heel trieste situatie, want wie komt nu nog op voor het steeds meer bedreigde groen in Ermelo?’’ reageert de vicevoorzitter van St. NMP Bert Stoter. ,,Overigens is over het standpunt van de Bezwarencommissie nog wel het één en ander op te merken.”

Kaalslag

Volgens Stoter heeft de Hoge Raad in overeenkomstige situaties geoordeeld, dat organisaties als het NMP wel degelijk belanghebbende zijn. ,,Dat hebben de leden van de commissie dus gemist.’’ Het NMP vindt het overigens wel goed om weer eens aandacht te vragen op ‘wat er nog meer aan kaalslag aan komt en noemt daarbij het terrein rond De Hooge Riet, het Oranjepark, Markt 2.0 en op het resterende terrein Salem. ,,En dat in een tijd waarin juist het groen en de bomen steeds onmisbaarder worden.’’ Uit de praktijk blijkt inderdaad niet dat we zuiniger omgesprongen zijn met ons groen, met onze monumentale bomen. Integendeel. Terugkijken naar de afgelopen tien jaar zijn er nog nooit zoveel bomen gekapt ten behoeve van woningbouw als de afgelopen twee jaar. En de herplantplicht? Daar hoor je nauwelijks iemand over. Er moeten in het plan De Driesprong zestig bomen worden herplant. Nog niet bekend is waar deze moeten komen en welke afmetingen ze hebben. En wie controleert dit?