'Kijk naar de eindsituatie'

ERMELO – De Ermelose gemeenteraad raakt niet uitgepraat over het dossier Markt 2.0. Progressief Ermelo sprak haar grote zorgen uit over het verdwijnen van ruim vijftig bomen bij de herinrichting van de Markt en het kostenplaatje van ruim 5 miljoen. Fractievoorzitter Evelien Kars is zelfs bang dat het huidige raadsvoorstel nog veel duurder wordt.
Raadslid Pieter Stam (SGP) stoort zich aan het feit dat er wel veel aandacht is voor de bomen, maar nog nauwelijks voor wonen. ,,Bij de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in 2017 is behalve een bouwmogelijkheid voor extra winkelmeters, eveneens een bouwmogelijkheid opgenomen voor 43 wooneenheden met daaronder een parkeerkelder voor minimaal 44 parkeerplaatsen.”

Het gaat hier om appartementen in de sociale, middeldure en dure categorie waar grote behoefte aan is in Ermelo. Naast de anterieure overeenkomst is de omgevingsvergunning voor deze appartementen reeds lang verleend en onherroepelijk. Los van de woningbouwplannen is op het huidige terrein sprake van wateroverlast. In de nieuwe plannen zijn daarom voorzieningen voor waterberging onder de parkeerplaatsen opgenomen. ,,Wie het herinrichtingsplan goed bestudeert, komt erachter dat een behoorlijke lijst aan benodigde werkzaamheden niet is meegerekend in het geraamde kostenplaatje van 5 miljoen,” reageert Kars. ,,In feite wordt de raad dus om 5 miljoen gevraagd, maar ook om een blanco cheque te ondertekenen vanwege de kosten die er nog bij zullen komen om de werkzaamheden op het genoemde lijstje te realiseren."

Diverse functies

Stam wijst op de noodzaak van voldoende parkeerruimte. De verschillende functies zijn wat de SGP betreft alleen mogelijk als voldaan wordt aan de parkeernorm, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat betekent dat meer parkeerplaatsen nodig zijn vanwege onder andere bezoek voor de appartementen. Stam: ,,Daarom is het nodig niet naar de huidige situatie, maar naar de eindsituatie te kijken." Het autobezit in Nederland neemt toe. In het centrum zijn er diverse functies bijgekomen, maar geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Ophoesten

Kars heeft geconstateerd dat er op de lijst van werkzaamheden een aantal werkzaamheden niet bij het geraamde budget van ruim 5 miljoen euro zijn inbegrepen. Het gaat dan om bijvoorbeeld saneringskosten, bouwkundige aanpassingen aan de hellingbaan laden en lossen gemeentehuis en de kosten voor het bouwrijp maken van nieuwbouw terreinen van de Aldi, Action en Plus. ,,Deze werkzaamheden zijn ingrijpend en noodzakelijk voor de huidige herinrichtingsplannen van de Markt. Om dit te realiseren praat je niet over een extra kostenpost van een paar duizend euro, maar eerder over een miljoen of meer dat aan gemeenschapsgeld wordt gevraagd. Het is goed om te beseffen dat de inwoners en ondernemers van Ermelo dat geld uiteindelijk linksom of rechtsom zullen moeten ophoesten via belastingen. In een tijd van financiële schaarste en een hoop pijnlijke bezuinigingen is dit voor Progressief Ermelo niet te verantwoorden.” Ze bevestigt dat haar partij het een slecht plan vindt. ,,Maar het inzicht over de extra kosten die te verwachten zijn, geven nog meer reden om als raad de wethouder te vragen een nieuw plan te komen binnen de kaders die we als raad hierbij moeten meegeven", aldus Kars.

Wens

Naast het te hoge kostenplaatje, het feit dat bomenkap haaks staat op de groen- en duurzaamheidsvisie van de gemeente wordt door Progressief Ermelo ook gesteld dat de noodzaak voor extra parkeerplaatsen simpelweg ontbreekt omdat het parkeerterrein vrijwel nooit vol is. Deze lokale partij zal er, in lijn met de wens van inwoners, bij wethouder Van Veen op aandringen om met een nieuw plan te komen waarin bijvoorbeeld wordt ingezet op betere spreiding van de parkeerdruk over de bestaande parkeerterreinen en met voorrang wordt gekeken naar de schaarste aan fietsparkeerplekken in het centrum.