College komt met snelheidsbeperkende maatregelen 

ERMELO - De Prins Hendriklaan in Ermelo is een belangrijke verkeersverbinding, dat is de reden waarom deze straat moet worden opengesteld. ,,Nee, ons is verteld dat er niet zoveel verkeer over hoeft,” vertelt een aanwonende. Er ligt momenteel een concept verkeersbesluit waarbij het college van B&W de voorgenomen maatregelen uit de doeken doet. Er komen drie drempels op de kruisingen, daarnaast komen er wegversmallingen bij de entrees van de Prins Hendriklaan en een voetpad aan de noordzijde. Tenminste, als er een einde komt aan een ellenlang slepende 'soap'.

De Raad van State tikte het college met een tussenvonnis op 29 mei op de vingers. Een reparatieplan was nodig. De rechter was van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling van de Prins Hendriklaan. ,,We gaan er vanuit dat dit nieuwe besluit voldoende is om de weg open te stellen,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. De wethouder zegt hierbij te voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig, het ontwerp is door twee ingenieursbureaus beoordeeld. ,,Een en ander is gebeurd in goed overleg met de bewoners. Er zijn twee bijeenkomsten geweest in juni en september en de plannen zijn opgesteld in goed overleg met de werkgroep die daarna is samengesteld.” Burgemeester André Baars voegt toe dat je het nooit iedereen naar de zin kan maken en hij weet dan ook dat een aantal bewoners nog altijd tegen openstelling van de Prins Hendriklaan is.

'Waarom?'

Twee jaar terug stelde de rechter dat het besluit om de weg weer open te stellen onvoldoende is onderbouwd en dat deze wegen daarom niet opengesteld mochten worden. ,,Niet deugdelijk gemotiveerd en onzorgvuldig. Dat waren de woorden van de rechter,” herhalen omwonenden. En dat is volgens hen tot op de dag van vandaag niet veranderd. ,,De vraag ‘Waarom?’ wordt niet beantwoord. Ook niet tijdens de laatste bijeenkomsten.” De uitleg van de gemeente Ermelo zit volgens de bewoners vol tegenstellingen. ‘Verplichte figuren opvoeren’ noemt een aanwonende de bijeenkomsten. ,,Bijna niks van wat er door omwonenden is ingebracht is meegenomen in de plannen zoals die nu op tafel liggen.” De communicatie van de gemeente wordt door hem dan ook meer gezien als een presentatie. ,,Het was eenrichtingsverkeer, zeker geen dialoog.”

Van invloed

De mogelijke openstelling van de Prins Hendriklaan heeft overigens ook invloed op het verkeer in de omliggende straten. ,,De modellen geven aan dat dat beperkt is, maar bewoners hebben hun angst uitgesproken over de aantallen en snelheden. Met de werkgroep zijn daarom locaties aangewezen ten noorden en ten zuiden van de Prins Hendriklaan waar door middel van tijdelijke chicanes de snelheid onder controle moet blijven,” zo vertelt de wethouder. Aanvullend worden op de kruising Oranjelaan-Koning Emmalaan attentie-verhogende witte strepen getrokken. ,,Om de stromen goed in beeld te krijgen na openstelling zal actief gemonitord worden zodat - indien nodig - de juiste maatregelen genomen kunnen worden en verder gebouwd kan worden aan een definitieve inrichting.” Gezinnen met kinderen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Die zorg is niet weggenomen tijdens de informatieavonden. ,,Alle bewonersvragen met betrekking tot het waarom van het voorgenomen besluit werden vermeden, slechts het waarborgen van vrijheid van verkeer werd kort genoemd. Vragen daarover kregen gewoon geen kans,” vertellen teleurgestelde bewoners. ,,Wederom, net als bij vorige zienswijzen, werden heel veel zorgen geuit over de veilige inrichting van de gehele wijk. Het aantal motorvoertuigen dat extra gebruik zal gaan maken van de lanen zou erg meevallen en een niet getoonde simulatie zou dat bevestigen.”

Ongeloofwaardig

De bezwaarmakers en het college lijken niet dichter tot elkaar te zijn gekomen. Er zullen dan ook zeker zienswijzen worden ingediend op het concept dat er nu ligt. Daar hebben mensen nog zes weken de tijd voor. ,,Wij zullen deze dan zo mogelijk nog verwerken voordat op 20 november een definitief besluit naar de Raad van State gaat,” belooft de wethouder. ,,We hebben hiervan geleerd dat we beter met bewoners in gesprek moeten gaan. Daar hebben we nu ook de tijd voor genomen.” Wanneer de Raad van State uiteindelijk uitspraak zal doen, is onbekend. ,,We hopen dat de Prins Hendriklaan nog voor de jaarwisseling open kan,” reageert Baars. ,,Maar of dat realistisch is….” Bewoners zijn verdeeld. ,,Het is helaas - met dank aan het vorige college - een politiek vuiltje dat dit college, ten koste van de wijkbewoners en gebaseerd op onjuiste gronden denkt te kunnen oplossen,” stelt een bewoner van de Prins Hendriklaan. ,,Ik noem het verkeerskundig ongeloofwaardig en zo zal het naar ons oordeel ook nu weer overkomen bij de Raad van State.” Ondertussen lopen de kosten voor de gemeente in dit politieke verhaal alleen maar op en neemt de verontwaardiging van voor en tegenstanders toe.