Direct omwonenden zijn geïnformeerd

ERMELO - Waarschijnlijk gaat de gemeente Ermelo maatwerkwoningen realiseren op het terrein langs de Watervalweg bij de spoorwegovergang, naast de bomenkwekerij. In een persoonlijk gesprek zijn direct omwonenden geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek dat het college hier wil uitvoeren. De buurtbewoners die wat verder weg wonen hebben een brief hierover ontvangen.

Begin dit jaar is er een onderzoek gedaan naar kansrijke en niet-kansrijke locaties. De gemeenteraad heeft criteria opgesteld waaraan, naast de reguliere wettelijke eisen, de locatie moet voldoen. Wethouder Hans de Haan heeft de uiteindelijk drie overgebleven kansrijke locaties vertrouwelijk gedeeld met het college en de gemeenteraad. 

Vertraging

Door de coronacrisis heeft het proces rondom de maatwerkwoningen in Ermelo enige tijd stil gelegen. Hoewel het uitgangspunt was dat in de regio Noord-Veluwe voor 1 januari 2019 veertien maatwerkwoningen zouden worden gerealiseerd, lukte dat in geen enkele gemeente. Hoe optimistisch Ermelo ook was (het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 13 februari 2018 besloten om minimaal twee maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo, zo mogelijk voor 1 juli 2018), werd de eerste locatie na hevige protesten door omwonenden afgewezen en moest de gemeente op zoek naar een andere locatie. Er waren vervolgens acht locaties in beeld die nader onderzocht moesten worden. 

Flora en fauna

De locatie aan de Watervalweg wordt nu verder onderzocht. De eerste stap is het informeren van direct omwonenden en de buurt. De tweede stap is onderzoek op de locatie zelf. Dat bestaat uit verschillende technische onderzoeken zoals onder andere flora en fauna onderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken kunnen per locatie verschillen. Daarmee is nog niet zeker of er op deze locatie maatwerkwoningen komen. Er is nog geen besluit genomen.

In gesprek 

Als na het locatieonderzoek blijkt dat het plaatsen van maatwerkwoningen nog steeds haalbaar is, gaat de gemeente met buurtbewoners in gesprek. Het belangrijkste doel van deze gesprekken is om te horen of er nog afspraken en overwegingen zijn die een rol spelen bij de realisatie van maatwerkwoningen op deze locatie en die nog niet zijn meegenomen. De resultaten van deze gesprekken en de resultaten uit het locatieonderzoek worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

Verzet

Als het aan de wethouder had gelegen was de eerste maatwerkwoning overigens al in de zomer van 2018 geplaatst. Hij had destijds de locatie aan de Zandkampweg op het oog. Maar dat stuitte op enorm verzet van omwonenden. Volgens De Haan is de problematiek die met deze maatwerkwoningen moet worden opgelost overigens een voortvloeisel uit het landelijk beleid wat al jaren geleden is ingezet.

Specifieke indicatie

Een maatwerkwoning is een woonunit voor iemand die in een woonwijk voor veel overlast zorgt. Vaak kunnen deze mensen de complexiteit van interacties niet aan en is een prikkelarme omgeving meer geschikt. De Haan omschreef deze doelgroep eerder als volgt: ,,Dit is een hele bijzondere categorie met een specifieke indicatie. Wij proberen de mensen die hiervoor in aanmerking komen zo goed mogelijk te helpen.” Vaak blijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken.