VVD constateert gebrek aan open communicatie

ERMELO - Toen een aantal jaar geleden werd besloten de zijstraten van de Harderwijkerweg af te sluiten, bracht dit de nodige opwinding teweeg. Omwonenden gaven te kennen niet gehoord te zijn en over de bereikbaarheid van huisartsen ontstonden de nodige zorgen.

,,De VVD – die de lanen altijd graag open wilde houden – kon destijds uiteindelijk nog voor elkaar krijgen dat dit omstreden besluit na een jaar geëvalueerd zou worden," vertelt fractievoorzitter Hugo Weidema. ,,Maar toen die evaluatie vorig jaar uiteindelijk aan de orde kwam, besloot de gemeenteraad, door middel van een motie, om weliswaar het inrijden vanaf de Harderwijkerweg te blijven verbieden, maar wel dat men vanuit de wijken aan weerszijden van de Harderwijkerweg de weg op zou kunnen rijden." Het vorige college kon die motie om diverse redenen (ingediende bezwaren van omwonenden en adviezen betreffende de verkeersveiligheid) niet meer uitvoeren.,, En nu hebben CDA, Progressief Ermelo en ChristenUnie – in de achterkamertjes van de collegevorming na de verkiezingen van afgelopen maart – besloten dat de zijstraten (de lanen) van de Harderwijkerweg helemaal dicht blijven en dat dus de eerdere motie van de gemeenteraad niet uitgevoerd wordt."

Soap

,,Wel, een hele geschiedenis die sommigen al een soap zijn gaan noemen. Maar...., wat mist nu eigenlijk in dit verhaal? Precies: een goede communicatie met de omwonenden en het tonen van een open oor voor de meningen die daar leven. Zeker de nieuwe collegepartijen hebben – door stilletjes achter gesloten deuren eerdere discussies en uitspraken van de raad opzij te schuiven – er blijk van gegeven daar geen waarde aan te hechten. Extra pijnlijk als hieruit blijkt dat met name het CDA – die eerder, voor de verkiezingen van maart 2014, nog de initiatiefnemer was van de genoemde motie om in ieder geval de lanen voor uitrijdend verkeer open te stellen – opeens (en na de verkiezingen) een ander standpunt inneemt," aldus de fractievoorzitter van de VVD.

De VVD is volgens Weidema altijd duidelijk geweest over haar mening, maar wil daarbij graag openstaan voor de mening van de omwonenden; de eerst betrokkenen. ,,Daarom hebben wij dit voorjaar een uitgebreide ronde door de buurt gemaakt en bewoners naar hun mening gevraagd. Nu de behandeling van het door de nieuwe collegepartijen genomen besluit in de gemeenteraad besproken gaat worden, kunnen wij de resultaten van de door de VVD georganiseerde enquête bekendmaken." In totaal heeft de partij de bewoners van 310 adressen aan de betrokken lanen aan beide kanten van de Harderwijkerweg benaderd. 213 daarvan hebben hun reactie gegeven. ,,Een sterke response van bijna 70%, die volgens ons aangeeft dat de bewoners duidelijk begaan zijn met het wel of niet afsluiten van de lanen. Van de respondenten heeft 46% aangegeven dat zij de lanen weer open willen; moet volgens 29% de huidige situatie van dichte zijwegen gehandhaafd blijven; ziet 6% de mogelijkheid van het wel uitrijden, maar niet inrijden als de beste oplossing en maakt het de resterende 19% niet erg veel uit welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt."

Weidema concludeert hiermee dat het openen van de lanen ruimschoots de voorkeur van de omwonenden heeft. Maar ook dat er te weinig met de mening van direct betrokken inwoners van Ermelo wordt gedaan. ,,Zeker nu het college de omwonenden zonder blikken of blozen heeft medegedeeld dat de coalitiepartijen hebben besloten er niet meer over te willen praten en dat het blijft zoals het nu is: de lanen dicht." De VVD maakt zich over dit alles grote zorgen.,, Niet alleen omdat in onze ogen een verkeerd besluit overeind wordt gehouden, maar juist vanwege de wijze waarop CDA, PE en CU onderling en binnenskamers dit soort besluiten bedisselen. Door gebrek aan openheid, het inwisselen van eerdere meningen en het verder niet willen luisteren naar omwonenden wordt hierdoor de geloofwaardigheid van het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke politiek aangetast. Dat gaat ons allemaal aan en daarom is de door het college en de coalitiepartijen gevolgde traject bij dit onderwerp een slechte. De VVD zal – zeker daar waar het de open communicatie van het gemeentebestuur betreft – het nieuwe college heel kritisch blijven volgen," zo besluit de fractievoorzitter.