GVVP eindelijk een feit

ERMELO – Na vele discussies, hoofdbrekens, wakkere nachten, aarzelingen en twijfels, is het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP) van Ermelo nu eindelijk een feit. De raad van Ermelo gaf donderdagavond groen licht voor de plannen. Na hoofdelijke stemming en de stemmen waren geteld bleek alleen de kersverse nieuwe fusiepartij BurgerBelangen Ermelo tegenstemmer.

Eerst was er taart van BurgerBelangen Ermelo die met trots de nieuwe naam presenteerde. En ja, ze spraken met een mond, zo verzekerde voorzitter André Baars raadslid De Haan (VVD) die daar toch wel benieuwd naar was. Het eenhapstaartje, dat overigens in de pauze ook werd uitgedeeld aan het publiek in de foyer en verrukkelijk smaakte, was wel efficiënt, vond De Haan, want het was met een hap weg te werken. ,,Je kunt wel merken dat de verkiezingen nu toch echt zijn begonnen,'' merkte hij op.

Duurzaam geduld

Diverse raadsleden, waaronder Folkje Spoelstra (CU), bleven hun zorg uitspreken over de vele plannen in het GVVP waarvoor geen geld was. Ze hield ook vast aan de ondertunneling bij de Telgterweg. ,,We moeten niet wachten met gesprekken tot het randsstadspoor er is, want dan zijn we te laat. Kijk naar Harderwijk, zij krijgen wel tunnels door jarenlang lobbyen.'' Spoelstra is er van overtuigd dat voor de GVVP plannen lange adem nodig is voordat alles gerealiseerd wordt. ,,We hebben duurzaam geduld nodig.'' Spoelstra gaf aan prioriteit te geven aan aanpassing van het groene kruispunt op de Paul Krügerweg/Hamburgerweg.

Dirk de Vries Reilingh (PE) noemde het voorstel positief voor wat betreft de fiets. ,,We zouden het zelf geschreven kunnen hebben.'' Hij gaf aan niet voor auto te gast te zijn op de Schaapsdijk zoals CU. ,,30 kilometer in het buitengebied werkt niet. Wij geven de voorkeur aan vrij liggende fietspaden.'' Waarom is de Oude Telgterweg niet gekozen op de lijst wilde hij van de wethouder weten. De Vries Reiling riep nogmaals op om de bloembakken in de Prins Hendriklaan bij de Plas van Beek te verwijderen en tellingen te houden aan de Máximalaan. ,,Neem zo nodig maatregelen.''

Fuik

Wouter Vogelsang (BBE) noemde het plan een fuik, zonder valide dekking. Hij riep het college op alle wegen in Ermelo eerst te inventariseren op verkeer om daarna met alternatieve voorstellen te komen en daarna pas uit te voeren. ,,Nu worden wijkbewoners tegen elkaar uitgespeeld.'' Waarom krijgt Harderwijk wel miljoenen voor tunnels en staan wij met lege handen, wilde hij weten. ,,Doet deze wethouder wel genoeg voor verkeer en burgers?'' Ook zei hij verbijsterd te zijn dat door tijdgebrek burgers van de Horsterweg pas in januari zijn uitgenodigd door de wethouder. ,,Volgens ons is de wethouder niet thuis.''
Leo van der Velden (SGP) noemde het jammer dat zijn oproep voor elektronisch toezicht in het verkeer opnieuw geen steun heeft gekregen van het college. ,,Terwijl toch de snelheden fors worden overschreden. Met elektronisch toezicht zouden veel klachten kunnen worden voorkomen.'' Van der Velden vroeg aandacht voor de stoffige zandwegen. Het staat in de beleidsnotitie en dat doet me deugd maar wanneer wordt er wat aan gedaan? We moeten ook oog hebben voor de leefbaarheid daar. SGP wil wel nadenken over de gelden.'' Ook hij noemde de ongewisheid van de uitvoering van het GVVP. ,,We willen veel maar niemand weet hoe het betaald moet worden en dat geeft een raar gevoel. We moeten vanavond dan ook geen nieuw beleid toevoegen op een meerjarenbegroting met grote tekorten. SGP wil nu al ombuigingen zodat we aan de slag kunnen. Vanavond ja zeggen is niet meer dan een intentie. Ook is er veel geld en energie in burgerparticipatie gestoken met teleurstellende uitkomsten. Het lijkt erop dat er alleen maar verdere verwijdering met de bevolking is ontstaan. Wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid?'' Heel toepasselijk rijmde hij zijn verzoek aan de wethouder: ,,Doe wat, maak een gebaar/spreek met de Horsterweg nog dit jaar.''

Kruispunt

Dick te Brake (CDA) pleitte ook voor aanpassing van het groene kruispunt Hamburgerweg. ,,Het is onoverzichtelijk en druk met vrachtwagens en fietsende scholieren. Ik wil graag een voorstel van het college zien.'' Te Brake noemde de Prins Hendriklaan. Hij zag die graag opengaan. ,,Tot tweemaal toe hebben wij ervoor gepleit om deze open te maken. Maar beide moties die wij indienden werden niet door de raad gesteund. Zelfs niet door de partijen die nu Burger Belangen Ermelo zijn. Niemand stemde voor openstelling. Daarom hebben wij met pijn in het hart het voorstel van het college gesteund op dit punt.''

Hans de Haan (VVD) zei zich in het voorstel te kunnen vinden. ,,Al zijn we niet met alle punten gelukkig. Het is een complex geheel en lijkt op een grabbelton met zaken die men wel en niet wil. Wij zijn voorstander van verlenging van de Kolbaanweg richting West met veilige fietspaden. Afhankelijk van het geld kunnen we kijken hoe ver we komen. Er is immers 2,3 miljoen voor gereserveerd. Iedereen zegt nu wat, meer vanuit politiek gewin dan met feitelijkheid van de zaak zelf. In tegenstelling tot PE vinden wij parkeerplekken wel nodig voor fietsen en auto's. Die komen beide aan bod in dit GVVP. Voor de middenstand is het essentieel dat het winkelend publiek juist naar hier komt. Ook steunen we PE wat betreft de fietsparkeerplaatsen. Ondertunneling, zo blijkt uit onderzoeken, is zonder het randstadspoor niet noodzakelijk. Met nieuwe lichten worden de wachttijden met de helft teruggebracht en dat is gunstig voor de bereikbaarheid van West en het Centrum. De complexiteit van het GVVP leent zich niet goed voor burgerraadpleging zoals dat nu is gedaan is. Wij zijn niet tegen burgerraadpleging en waar dat logisch is en de consequenties daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, moet je het doen en anders niet. We stemmen voor het GVVP met al zijn mitsen en maren en wensen het college succes.''

Prullenbak

Wethouder Esther Verhagen zei het nog maar eens: met dit GVVP zullen er wegen zijn die extra verkeer krijgen. ,,Dat aanwonenden daar niet blij mee zijn, is begrijpelijk. De direct belanghebbenden hebben hun zorgen met ons gedeeld. Het toont ook maar weer aan dat leefbaarheid voor het grootste deel het leven bepaalt. De tijd verandert en wijzigingen zijn nodig om te anticiperen op de mobiliteit met behoud van leefbaarheid. Dit thema leefbaarheid hebben we ingezet in Ermelo. We hebben een geluidcontourenkaart voor alle wegen opgesteld. De raad heeft unaniem akkoord gegeven voor de aanpassing van de westflank en de burgers zijn erbij betrokken geweest. Verkeer is van ons allen.''

Fijntjes en tot grote hilariteit van het publiek en de gehele raad, pareerde Verhagen de kritiek van BBE dat het GVVP wat hen betreft in de prullenbak kon en dat het college met geld zou smijten. ,,Juist uit de mond van deze partijen die voor 50 km op de Julianalaan, de Westflank waren en die de gemeenteambtenaren in een parkeergarage van 9 miljoen wilden laten parkeren. Toen hebben wij gezegd: is dat verstandig? Nu horen we niets meer van die ambitieuze plannen. In het verkiezingsprogramma van Dorpspartij Ermelo stonden zaken als Garderenseweg, Westflank en in dat van Gemeentebelang stond parkeren Markt uitbreiden, parkeergarage, fietsnetwerk en betere oversteken fietsers en voetgangers. Al deze verkiezingsbeloften worden in dit GVVP verzilverd. Het staat er allemaal. Eigenlijk kan dus uw eigen verkiezingsprogramma in de prullenbak. Hoe moet je dat je kiezers uitleggen?''

Verbazing

In tweede termijn was er nog wat verbazing van de kant van VVD toen Dick te Brake de opmerking maakte dat er gelukkig nog geen definitief besluit was zodat veel nog kon in de kadernota. ,,Het is niet vrijblijvend, wat bedoelde u met die opmerking?'' Te Brake vond zijn opmerking dat nog niet alles vast ligt helemaal niet vreemd. Dit verleidde Van der Velden echter tot een opmerking in de richting van CDA. ,,In het verleden heeft u de kans gehad ons te kunnen helpen aan een meerderheid inzake Máximalaan en Prins Hendriklaan. Dat moet u uzelf aanrekenen.'' De Vries Reiling zei te kunnen leven met de flexibele verkeersdrempels en trok een motie die de partij wilde indienen over de Máximalaan in.
Vogelsang die een tikje overdonderd leek door het repliek van de wethouder op zijn kritiek, ging niet in op de uitdaging van de wethouder. ,,U heeft ons niet overtuigd.'' Spoelstra bleef bij haar standpunt van het spoor: ,,We moeten niet afwachten maar proactief handelen.'' De Haan interrumpeerde: ,,Praten over tunnel is volstrekt luchtfietserij.''
De wethouder beloofde tenslotte aan BBE dat de bewoners van de Horsterweg de cijfers te zien zouden krijgen over de tellingen en metingen voor de afspraak in januari met de wethouder.

Leemkuul

Na de pauze werd gesproken over de sluiting van de Leemkuul per 1 januari 2014. Sommige partijen maakten zich zorgen om het verdwijnen zonder dat er een alternatief was. ,,We hadden de Leemkuul graag in de lucht gehouden en nemen met pijn in het hart afscheid. Maar gelukkig heeft u al veel onduidelijkheden kunnen wegnemen. Ons grootste aandachtspunt is een goede locatie voor de Parasol,'' aldus Alex Kleijnen (PE). De Haan stelde dat de kosten niet in verhouding stonden met de baten. Hij pleitte voor een woonzorgcombinatie zoals bij de Amanietlaan of de Baanveger. ,,Dat was zo'n gek concept nog niet van Peter Meijer.'' Van der Velden noemde de mogelijkheid van de Telgterpoort. ,,We kunnen de logopedist in contact brengen met degene die hier op huurders zit te wachten.''

Wethouder Laurens Klappe zei dat het college de zorg van de wijk West deelde. ,,Het is altijd jammer dat voorzieningen gesloten worden, maar we hebben met elkaar gekozen voor het accommodatiebeleid. Zijn voorzieningen nog wel houdbaar met de vergrijzing en ontgroening? Voor dit moment heeft de Parasol een belangrijke functie in de wijk West. We moeten ons realiseren dat de Leemkuul nauwelijks gebruik wordt. We zijn met een gegadigde voor de Leemkuul in gesprek. Ook de Balverszaal wordt op termijn gesloten. Op die locatie worden woningen betrokken in het herontwikkeling gebied. Er zijn gesprekken gaande ten aanzien van de ouderenhuisvestingnota. Er is volop behoefte aan beschut wonen.'' Met de raadsbrief werd ingestemd op dit punt.

Belastingen

Op de agenda stond ook het punt reclamebelastingen die alle winkels in Ermelo gaan betalen. De raad wil dat de ambulante handel ook betrokken wordt in deze belasting. Volgens wethouder Jan van den Bosch gaat reclamebelasting over bedrijven die onroerendzaakbelasting betalen. Dat is bij ambulante handel niet het geval. Wel beloofde hij te kijken naar een geringe opslag van de staanplaatsvergunning. Daarop werd het voorstel aangenomen.
VVD kwam met amendement over de gespreide betaling van de ozb die ook mogelijk moest zijn voor belastingaanslagen boven 5000 euro. Weidema: ,,We willen immers een gelijke behandeling.'' Volgens Frans Snoek (CDA) stond dit punt onder de hondenbelasting. ,,Klopt dat wel? Want als het over honden gaat, zouden we het amendement automatisch steunen.'' Dit leverde weer de nodige hilariteit op want bestonden er wel honden waarop meer dan 5000 euro hondenbelasting moest worden betaald? Niet de hond van wethouder Nederveen. Die was niet zo groot, verzekerde hij. Nee, het ging om belasting voor bedrijven. ,,Die betaalden altijd in een keer. Zonder incasso betalen ze in drie termijnen.'' Weidema wilde het amendement wel intrekken als de wethouder kon beloven dit bedrag in 11 termijnen incasso te kunnen doen. De raad stemde daarmee in.

Moties

Na het instemmen met het plan Klavertje Vier dat alleen niet gesteund werd door SGP, diende SGP vervolgens een motie in over windenergie. In de motie werd aangedrongen op een schriftelijke reactie op de uitkomsten van de quick scan naar de windenergie locaties van de provincie Gelderland. De provincie heeft in Ermelo een locatie gevonden voor een windmolen langs de A28 ter hoogte van Strand Horst.
Wethouder Nederveen antwoordde dat het college aan Gedeputeerde Staten schriftelijk heeft gemeld dat er geen geschikte locaties in Ermelo zijn en dat zij geen medewerking verlenen. ,,De quick scan moet nog uitwijzen of het nog wel een geschikte locatie is, ook al gezien de natuurwaarden. De provincie jaagt er achter aan om maar een aantal locaties te hebben. Wij hebben ons standpunt duidelijk gemaakt. Nog een brief er overheen sturen zou irritaties kunnen opwekken bij de provincie. Op de visiekaart Strand Horst hebben we de windmolen niet aangegeven. Dat zou dwaas zijn als je ze niet wilt.'' Van der Velden was niet overtuigd. ,,Er zijn zoveel onduidelijkheden. De raad heeft nooit een afgewogen standpunt ingenomen over windenergie. De wethouder kan niet terugvallen op basis van een integraal stuk. Het gaat alleen over krantenknipsels. Het standpunt rammelt aan alle kanten.''
Ook Karel de Greef (CDA) wilde van de wethouder weten: wat ligt er nu bij provincie? ,,Liever twee keer duidelijk dan een keer onduidelijk.'' Nederveen vond dat hij duidelijk genoeg was geweest. ,,Wij vinden het geen geschikte locatie en hebben dit aan de provincie gemeld.'' De motie werd niet gesteund door de raad.

Daarna werd de motie over armoedebeleid van CU, CDA en PE ingediend, waarmee Ermelo werd aangezet om de incidenteel toegekende 13.000 euro voor armoedebeleid, in te zetten op armoedebestrijding gericht op kinderen. Per kind wordt een waardebon van 75 euro voor schoenen en kleding beschikbaar gesteld voor gezinnen die van minder dan 120 % van de bijstandsnorm moeten leven. Deze motie werd unaniem aangenomen. Snoek vond het wel belangrijk dat het geld wel in een waardebon werd gegeven, zodat er bij voorbeeld geen vuurwerk voor kon worden gekocht.

Filipijnen

De motie voor hulp aan de Filipijnen van CU en PE werd niet aangenomen. Hoe sympathiek ook de motie er uitzag. CDA, VVD, BBE en SGP vinden dat het schenken van geld aan giro 555 geen taak is voor de gemeente Ermelo. Esther Heutink (CDA): ,,We moeten onze burgers serieus nemen. Er zijn particuliere initiatieven die dit toejuichen. Want waarom wel aan de Filipijnen en niet aan Syrië? Het is niet aan de lokale politiek om dit te doen maar aan de burger zelf, zodat deze kan kiezen.''
VVD deelde die mening. ,,We zijn al eerder met moties geconfronteerd. VVD wil niet op kosten van de gemeenschap goed doen. Mensen moeten dit zelf doen. Als wij het ernstige leed van de wereld zouden moeten lenigen, dan kunnen wij de gemeentelijke begroting wel over de hele wereld uitspreiden. Het is ook arbitrair om gemeenschapsgeld hiervoor in te zetten. Dit is iets wat men vooral individueel doen.'' Snoek reageerde: ,,Er zijn al veel particulieren en kerkelijke initiatieven. Beleid van de gemeente is hieraan niet mee te werken. Schrijnende gevallen zijn er over de hele wereld, misschien zelfs in Ermelo.'' Van der Knaap: ,,We verkeren niet in positie alle wereldproblemen in overweging te nemen. Het is geen kerntaak en er zijn grotere rampen geweest. Toen ook niets gedaan. Het is aan het particulier initiatief of je nu christelijke wortels hebt of humanistische. Het mag geen overheidstaak worden, daarvoor hebben we de middelen niet.''
Wethouder klappe: ,,Ook het college was geschokt en onze eerste reactie is sympathie voor de motie, maar als collge hebben we geen voorstel ingediend om geld te storten, uitgaande van het beleid. In het verleden hebben we wel een aantal concrete projecten gesteund. Na de tsunami is 1 euro gestort per inwoner, maar dat was een concreet voorstel van een inwoner die daar daadwerkelijk hulp verleende. In dit geval is er geen aanvraag geweest van een lokaal project. Daarom hebben wij ons niet vrij gevoeld met een voorstel te komen. Uiteraard staat dat de raad wel vrij. ''

Jan Van Esijden (CU) stelde dat VVD en CDA in andere gemeenten wel hebben gegeven. ,,Jammer dat dat bij ons niet het geval is. Ik heb nagekeken dat het college van 2002/2006 dit soort verzoeken in collegeverband afwikkelden. Nu is dit beleid aangescherpt. Dat betreuren wij met verbazing en verbijstering. Het is een onjuist argument dat het geen taak van de overheid is. Die mogelijkheid bestaat wel en het spijt me dat dit niet gebeurt. Weidema: ,,Het staat elke raad vrij op welke motie een meerderheid te vormen. Wij voelen ons niet gehouden om de VVD Alphen aan de Rijn te volgen. Het is niet fijntjes om een moreel oordeel te vellen over een bestuurlijk uitgangspunt.'' Heutink: ,,Wij begrijpen de emotie maar nemen daar afstand van. Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Als privépersoon kan men iets doen en niet als overheid. Bovendien, hoe kom je aan het bedrag? Vind u dat wij dat mogen doen? Als gemeente goede sier maken met geld dat ons niet toekomt?''
Van Eijsden deelde die mening niet. ,,Wij zouden graag afspraken maken. Er is veel veranderd in de aanpak ten opzichte van het vorige college, maar ook in de raad.''