Raad en college hopen op burgerinitiatieven

ERMELO - De gemeente Ermelo wil burgers meer betrekken bij bepaalde taken en roept mensen op om plannen in te dienen waarmee men slimmer, beter of efficiënter zaken kan uitvoeren. Right to Challenge (R2C) is de nieuwe vorm van burgerparticipatie en het college heeft hiervoor een notitie vastgesteld.

Men hoopt dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier mogelijk maken in Ermelo, zodat het voor inwoners makkelijk en aantrekkelijk is om mee te doen. Is dat nieuw? ,,Nee,” zegt Sarath Hamstra, fractievoorzitter van het CDA Ermelo. Op 26 april 2018 diende hij samen met raadslid Jos van der Deure (ChristenUnie Ermelo) een motie in om Right to Challenge te verankeren in het lokale beleid. ,,Maar daar kregen we geen meerderheid voor omdat men stelde dat het al bestaand beleid was.” Hamstra is dan ook enigszins verbaasd dat het college nu met dit voorstel naar de raad komt. ,,Maar het belangrijkste is dat we de uitvoering van Right to Challenge en de mogelijkheid tot burgerparticipatie natuurlijk onderschrijven.”

Initiatiefvoorstel

Overigens bracht het college het R2C-voorstel ongeveer tegelijk naar buiten met het initiatiefvoorstel van BurgerBelangen Ermelo (BBE) over Burgerinitiatieven. ,,De democratie in Ermelo heeft een tijd stil gestaan,” aldus fractievoorzitter Bart van der Knaap. ,,Dat heeft ervoor gezorgd dat de schoen ging wringen. Ermeloërs zijn immers over het algemeen mondig en kritisch.” Raadsleden willen meer contact met de burgers met als doel hun mening mee te kunnen wegen in een raadsvoorstel. ,,Wat alleen ontbreekt, is dat inwoners met een voorstel kunnen komen dat leidt tot nieuw beleid,” stelt Van der Knaap. Tot op heden moeten dergelijke voorstellen door een fractie of het college worden ingebracht. ,,Die drempel moet weggenomen worden,” vindt de fractie van BBE. Van der Knaap wil hiermee overigens R2C niet uitsluiten. Ook Hamstra kijkt op deze manier naar de mogelijkheden van burgerparticipatie. Of de twee initiatieven in elkaar geschoven kunnen worden zal de komende maanden blijken wanneer de onderwerpen op de politieke agenda staan. Duidelijk is dat de raad en het college graag initiatieven van burgers willen zien.