WerkCentraal

Ermelo betaalt grote taartpunt Meerinzicht

ERMELO - Het college van burgemeesters en wethouders is begin deze maand akkoord gegaan met de Programmabegroting voor komende jaren. De belangrijkste conclusie van deze begroting is dat de jaren 2020 en 2021 budgettair sluitend zijn. Wie verder kijkt, ziet vooral begrotingstekorten.

Wethouder van financiën Wouter Vogelsang verklaart de financiële druk vooral door de taakstelling in het Sociaal Domein. Op dit moment werkt men dan ook aan een herijking hiervan. ,,Doel is om de taakstelling Sociaal Domein zoveel mogelijk binnen het Sociaal Domein te realiseren. Lukt dit niet dan neemt het begrotingstekort dus verder toe,” aldus Vogelsang. ,,Wij willen in deze raadsperiode weer komen tot een sluitende meerjarenbegroting.” Het is nu aan de gemeenteraad om bij de Kerntakendiscussie de richting aan te geven en de nieuwe kaders te bepalen.

Overhead

Een grote post in de uitgaven is overhead. Zo’n 12,5 miljoen euro gaat naar de overheadkosten van de gemeente. Hiervan is 9,5 miljoen bestemd voor salarissen. Dit is te splitsen in bijna 2 miljoen voor medewerkers in de gemeente Ermelo, 7,5 miljoen valt onder Meerinzicht. Om een vergelijking te maken, twee jaar geleden werd er 3 miljoen euro minder uitgegeven aan deze post. Overhead omvat de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Om goed inzicht te krijgen, vond de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het belangrijk hierover afspraken te maken. Alleen zo zouden raadsleden inzicht krijgen. Daarom is er vanaf begrotingsjaar 2017 een definitie opgesteld. Wie nu een vergelijking maakt met omliggende gemeenten ontdekt dat de kosten van Ermelo veel hoger liggen. Nunspeet, met hetzelfde inwoneraantal, geeft 4,5 miljoen euro minder uit. Putten, 24.000 inwoners, besteedt 5,5 miljoen minder aan overheadkosten. Zeewolde, 22.000 inwoners en partner Meerinzicht, is ook 4,5 miljoen euro minder kwijt. De gemeente die een half miljoen euro meer uitgeeft, is Harderwijk, maar die stad heeft dan ook bijna twee keer zoveel inwoners.

Meerinzicht

De gemeente Ermelo heeft een infographic laten maken waarop burgers in een oogopslag kunnen zien hoeveel men per inwoner betaalt. Voor verkeer en vervoer is 128 euro per inwoner berekend, 109 euro voor groen, 86 euro voor openbare orde en veiligheid en 66 euro voor duurzaamheid. Aan overhead betaalt men maar liefst 467 euro. Dat ligt, vergeleken met omliggende plaatsen ongeveer 200 euro per persoon hoger. Een deel van de uitleg kan gevonden worden in de verdeling van de kosten van Meerinzicht, een overeenkomst die Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn aangegaan. De gemeente Ermelo betaalt hiervan 35%, Harderwijk 39% en Zeewolde 26%. Dit loopt niet synchroon met de grootte van de verschillende plaatsen. Wethouder Wouter Vogelsang heeft tijdens de politieke avond aangegeven hierover in gesprek te gaan.