Planning eind 2023

ERMELO - In oktober maakte burgemeester Dorine Burmanje de plannen bekend voor een tijdelijke noodopvang in Ermelo. De beoogde locatie is het voormalig voetbalveld aan de Horsterweg, een terrein van GGz Centraal. Op deze locatie zullen 250 tot 300 vluchtelingen worden opgevangen. 

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Ook bij gemeente Ermelo is dit verzoek meermalen binnengekomen. Het college heeft daarom besloten om een locatie te zoeken voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het terrein van het voormalig voetbalveld kwam als potentiële locatie naar voren in deze zoektocht. Eigenaar van het voetbalterrein, GGz Centraal, stelt het graag voor dit goede doel beschikbaar en het COA staat hier positief tegenover. Het streven was om aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar de noodopvang gebruiksklaar te hebben. Door de huidige langere levertijden van de woon-units en een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning met bijbehorende onderzoeken schuift de planning hoogstwaarschijnlijk op naar het najaar.

Achter de schermen 

Binnen de gemeentelijke organisaties zijn verschillende werkgroepen actief voor de noodopvang. Op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningverlening, de benodigde onderzoeken, het juridische kader, de infrastructuur en communicatie is de afgelopen weken veel werk verzet. Op basis van een voorlopige ontwerp heeft de gemeente het voorbereidende werk (nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning) inmiddels grotendeels afgerond en uitgewerkt in een advies aan het COA. Het voorlopige ontwerp is positief beoordeeld door alle inhoudsdeskundigen binnen de gemeente. Bij de vergunning, die het COA aanvraagt voor het gebruik van de locatie, horen verschillende onderzoeken. Het COA heeft inmiddels opdracht gegeven tot het uitvoeren van deze onderzoeken. De onderwerpen lopen uiteen van diverse natuuronderzoeken, verkeer en parkeren, stikstof, geluid, externe veiligheid, archeologie en bodemonderzoek.

Zorgvuldigheid

Burgemeester Hans van Daalen: ,,We willen uiteraard zo spoedig mogelijk onze bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Snelheid mag echter niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. We doorlopen alle benodigde onderzoeken en stappen die voor deze vergunningsprocedure nodig zijn.” Nederland kampt met een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Vanuit de rijksoverheid is aan iedere gemeente dringend verzocht om opvang te regelen. Ook bij de gemeente Ermelo is dit verzoek meermalen binnengekomen. Het terrein van het voormalig voetbalveld kwam als potentiële locatie naar voren. Eigenaar van het voetbalterrein, GGz Centraal, stelt het graag voor dit goede doel beschikbaar mits de beoogde tijdelijke voorziening beschikt over alle benodigde vergunningen en ontheffingen en de reguliere patiëntenzorg niet negatief wordt beïnvloed.

Verlenging

GGz Centraal is bereid de locatie beschikbaar te stellen tot 1 november 2025. Voor een mogelijke verlenging na deze datum is een nieuw besluit, zowel van de gemeente als van het COA als van GGz Centraal nodig. In geval van verlenging is dit maximaal 3 jaar. Het duurt nog even voordat de noodopvanglocatie opent. Op dit moment is de samenstelling van de groep die in Ermelo wordt opgevangen nog niet bekend. De mensen van het COA, en de betrokken partners die straks werkzaam zijn op de locatie, hebben veel ervaring. Er is aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de vluchtelingen én die van de omgeving. Op de locatie is dag en nacht begeleiding aanwezig en er is altijd een contactpersoon voor omwonenden bereikbaar.

Sociale en fysieke veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie samen met een beveiligingsorganisatie. Er zijn nauwe contacten tussen de mensen van het COA die de locatie beheren en de collega’s van openbare orde en veiligheid. Ook is er altijd een contactpersoon voor bewoners uit de buurt bereikbaar. De contactgegevens worden t.z.t. bekend gemaakt. Met betrekking tot de fysieke veiligheid wordt bij de inrichting van het terrein en de aanleg van de toegang en ontsluiting rekening gehouden met de veiligheid van de bewoners van de noodopvang en de (verkeers)veiligheid van voorbijgangers.

Invulling van de dag

Voor de bewoners van de noodopvang wordt een zinvolle invulling van de dag georganiseerd. Dit doet het COA samen met de gemeente (werkgroep sociaal domein) en de verschillende (keten)partners zoals de welzijnsorganisaties, onderwijs, Vluchtelingenwerk, inwoners die zich reeds hebben aangemeld om te helpen hierbij etc. Voor meer informatie: www.ermelo.nl/ermelohelpt 

Klankbordgroep

Inwoners van Ermelo / omwonenden kunnen zich aanmelden als deelnemer aan de klankbordgroep. Zij kunnen met de gemeente en het COA van gedachten wisselen over de voortgang rond de bouw van de opvang. De klankbordgroep gaat op regelmatige basis in overleg met het COA en de gemeente over eventuele aandachts- of verbeterpunten m.b.t. de noodopvang(locatie). Ook is dit overleg bedoeld om samen te kijken hoe we de toekomstige nieuwe bewoners op een goede manier kunnen ontvangen en begeleiden.