Onderwijsgroep kiest voor concentratie in Amersfoort

ERMELO - Een grote groep verontruste ouders waren gisteravond naar de Rietschansschool gekomen om geïnformeerd te worden over de ophanden zijnde reorganisatie van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Meer dan vijftig ouders, uitgenodigd middels een brief, waren aanwezig en de emoties liepen bij tijd en wijle hoog op.

Marie-Bernadette Schöpping, directeur Speciaal Onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort was met de projectdirecteur Erik Pastors naar Ermelo gekomen om informatie te geven over de voorgenomen veranderingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. ,,Ik had gerekend op ongeveer twintig ouders,’’ begon Schöpping de avond.

Toekomst

Er moesten behoorlijk wat stoelen worden bijgezet, om alle ouders in het klaslokaal te herbergen. 's Middags hadden de twee directeuren alle medewerkers van de Rietschansschool geïnformeerd. ,,En ze waren positief kritisch,’’ legde Pastors uit. ,,En dat is goed, want dat houdt ons scherp.’’ De ouders waren wat minder positief, maar wel erg kritisch. Het gaat dan ook over de toekomst van hun kind, waarvan de ouders niet voor niets voor de Rietschansschool hadden gekozen. Schöpping: ,,We hebben al vanaf 2013 een negatief financieel resultaat, met name doordat het leerlingenaantal met zo’n 20 % is gedaald. Als we dus niets doen, hebben we over twee jaar een verlies van 2,5 miljoen Euro.’’ Vervolgens kondigde zij aan dat er ingrijpende veranderingen zullen gaan plaatsvinden bij de Onderwijsgroep Amersfoort, waarvan de Rietschansschool een van de tien locaties is. ,,We moeten keuzes maken, we willen financieel gezond blijven en goed kwalitatief onderwijs blijven geven.’’

Amersfoort

De Onderwijsgroep heeft gekozen om zich te focussen op Voortgezet Speciaal Onderwijs voor een drietal locaties in Amersfoort. Dat betekent voor de Rietsschansschool dat we deze school gaan proberen over te dragen aan een bestuur binnen het samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe. En als dit onverhoopt niet zou lukken, de Rietschansschool per 1 augustus 2017 zou worden gesloten. ,,Maar,’’ verzekerde Pastors de ouders, ,,dat is niet aan de orde, maar ik moet het zo noemen. Er zijn namelijk al gesprekken geweest en het lijkt erop dat de Rietschansschool overgenomen gaat worden aan een van de samenwerkingsverbanden.’’

Intelligentie

Op de vraag welke scholen er in het samenwerkingsverband zitten, werd wat ongemakkelijk naar een antwoord gezocht. ,,’s Heeren Loo, Groot Emaus, de Anbelt en zo zijn er nog een aantal die speciaal onderwijs aanbieden,’’ sprak de directeur Speciaal Onderwijs. Dat bracht veel emotie bij de ouders teweeg. Immers de Rietschansschool biedt voorgezet onderwijs aan leerlingen met een normale intelligentie. ,,Maar, het streven is dat er ten allen tijde hetzelfde onderwijs zal worden aangeboden,’’ voegde ze haastig toe. ,,Wij willen een zo goed mogelijk VSO houden en ook goede werkgelegenheid bieden. Daar doen we ons stinkende best voor, maar wij kunnen niet garanderen dat er na 1 augustus 2017 nog dezelfde Rietschansschool is als nu. Er ontstond weer een verhitte discussie omdat er blijkbaar ook nog een mogelijkheid open stond om de leerlingen in het gewone Voortgezet Onderwijs te laten instromen. ,,Dus de Rietschansschool staat te koop?'' wilde een van de ouders weten. ,,Wij willen dat dit soort onderwijs, wat hier geboden wordt, dat we dit kunnen overdragen. We gaan uit van een bestuurlijke verbinding, en dan het liefst gesitueerd op één plek. Alleen is de context nog niet duidelijk,’’ legde Schöpping uit. ,,We kunnen geen onderhandelingen beginnen zonder toestemming van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad),’’ vulde Pastors aan. ,,Eind 2015 moet de GMR akkoord zijn met onze voorstellen. Dan de vakbonden over het Sociaal Plan en dan pas kunnen we verder.’’

Niet financieel gezond

Daarna volgt in het voorjaar 2016 de start van de voorbereidingen voor een nieuwe organisatie. Dan volgt er ook weer een gesprek met de ouders over de gevolgen voor hun kinderen. Zomer 2016 is de uiterste datum voor de intentieverklaring waarna de nieuwe besturen de nieuwe locaties krijgen over gedragen. Per 1 augustus 2017 start de Onderwijsgroep Amersfoort conform de nieuwe inrichting. Door een van de ouders werd nog een belangrijk aspect aangekaart: ‘Is de Rietschansschool zelf financieel gezond?’. Marie-Bernadette Schöpping: ,,Eh, nee. De Rietsschansschool is niet financieel gezond en we moeten dus op zoek naar een organisatie die daar dan ook geld voor over heeft.’’ De medewerkers zijn geïnformeerd, de ouders zijn geïnformeerd, maar er bleven heel veel vragen hangen die nog niet beantwoord konden worden.