Gemeente moet handhaven tegen pallethandel

ERMELO – De gemeente Ermelo moet handhavend optreden tegen de pallethandel Ten Hove aan de Haspel in Ermelo. Dat is het resultaat van het beroep bij de rechtbank.

Bewoners en eigenaren van recreatiebedrijven, die zich verenigd hebben in de Stichting Woon & Recreatiebelangen Tonselse Veld (WRBT) zijn blij met deze uitspraak. ,,Het betreft hier een beroep van camping Jacarja dat naast de pallethandel ligt,” legt Bert Groeneveld namens de WRBT uit. ,,Zij hebben de procedure bij de rechtbank aangespannen. Als Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld staan wij uiteraard volledig achter hen en achter de procedure.”

Besluitvorming

Vorig jaar gaf de onafhankelijke bezwaaradviescommissie van de gemeente Ermelo al aan dat de besluitvorming niet klopte. ,,Maar het toenmalige college van B&W ging gewoon door op de ingeslagen weg. Men wilde de illegale situaties die daar de afgelopen jaren zijn ontstaan legaliseren. Wij zijn dan ook blij dat de Rechtbank Arnhem de argumenten van het college om niet te handhaven ten aanzien van de illegale bouw achter de fabriek en het illegale gebruik van de palletopslag aan de Haspel, beoordeeld heeft.” De gebouwen staan er al ruim 10 jaar, maar er is nooit handhavend tegen opgetreden. ,,Er is zelfs tijdens het handhavingsverzoek geconstateerd dat er ruim 6700 m2 pallets stonden, zónder vergunning en niemand heeft zich van gemeentezijde uitgesproken over de verhoogde kans op een onbeheersbare brand!” meldt Groeneveld.

Veiligheid

Het college trad niet op tegen deze illegale situatie omdat er zicht is op legalisatie. Zij was bereid mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de duur van vijf jaar omdat dit mogelijk is op basis van het Besluit Omgevingsrecht. Bewoners gingen daar echter niet mee akkoord. De tijdelijke gedoogbeschikking was al sinds april 2014 verlopen. ,,Ook worden er veel te veel pallets (meer dan het dubbele) opgeslagen op het perceel Haspel 105 waardoor een potentieel gevaarlijke situatie ontstaat,” verklaart Groeneveld. ,,De feitelijke situatie is daardoor momenteel fors slechter dan in 2011. Belanghebbende bewoners hebben recht op het handhaven van de veiligheidsvoorschriften en de bestemmingsplan-voorschriften. Om die reden hebben we een handhavingsverzoek ingediend en ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland daarover geïnformeerd.”

Vorig college

De argumenten waarop het vorige college haar beslissing heeft genomen om niet te handhaven zijn nu ook door de bestuursrechter onvoldoende bevonden en het college moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen met inachtneming van de beslissing van de rechter waarbij ook de belangen van Natura2000 moeten worden meegenomen. De rechter is van mening dat het college ten onrechte het verzoek tot handhaving heeft afgewezen. De gemeente Ermelo dient ook de griffie- en de proceskosten van de bewoner van de Haspel te betalen.

Lastig vraagstuk

,,Als Stichting WRBT hopen wij dat het nieuwe college nu goed gaat nadenken over de vervolgbeslissing en zich eerst gaat uitspreken over een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van de bedrijven, een onderzoek dat al in 2014 was opgelegd door de provincie en door de gemeente meegenomen moet worden vóórdat zij beslissingen neemt over legalisering van onderdelen van het bedrijf. Het bijzondere van dit haalbaarheidsonderzoek is dat de eigenaren van de gronden zélf dit moeten uitvoeren als een soort slager die zijn eigen vlees moet keuren. Het nieuwe college heeft NU de kans om de trend te doorbreken om een haalbaarheidsonderzoek zélf uit te (laten) voeren én dat objectief en publiekelijk te laten toetsen en niet tegen en ten koste van hun eigen burgers juridische procedures te voeren maar juist vóór hun burgers!" zo meldt de stichting WRBT, Wethouder Laurens Klappe:,, Het Tonselse Veld is inderdaad een lastig vraagstuk vanwege de grote verscheidenheid aan belangen. Als gemeente ‘gaan we’ niet over de wensen de diverse groepen, mensen of organisatie maar moeten we op basis van wetten en regels onze lijn bepalen waarbij we zelf uiteraard ook een lijn voor ogen hebben. Het Tonselse Veld valt in ieder geval ook in de aanpak vitale recreatieparken. Nieuwe situaties, zoals ook een rechterlijke uitspraak, maken soms nieuwe afwegingen nodig.”