Mogelijk opnieuw dwangsom voor Tomassen Duck-To  

ERMELO - Eind 2017 heeft Liander een gasleiding en een gasstation aangelegd op het perceel aan de Julianallan 122-124 in opdracht van Tomassen Duck-To BV. Een omwonende, die het vermoeden had dat dit juridisch niet toegestaan was, maakte daar direct melding van bij de gemeente Ermelo. ,,Ik heb toen meteen gebeld en gemaild naar de gemeente dat dit niet kon op grond van het bestemmingsplan,” vertelt Cora van Eijsden. Echter reactie bleef uit. Daarom besloot ze een handhavingsverzoek in te dienen, maar dat werd verdaagd.

Op 3 juli 2018 heeft een toezichthouder van de gemeente uiteindelijk geconstateerd dat op het betreffende perceel een donkergroene kast van circa 1 bij 1 bij 0,5 meter is geplaatst. Het bouwwerk is zonder omgevingsvergunning gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Tegen Van Eijsden, die op het naastgelegen perceel woont, werd vervolgens gezegd dat ze geen aanmerkelijk belang had. ,,Daar heb ik bezwaar op gemaakt bij de bezwaarcommissie, een vergadering van 5 minuten. Maar deze vond het besluit van B&W bezopen!” zo vertelt ze. Ten aanzien van het gasdrukregel- en meetstation geldt dat het bouwwerk noch past binnen het bestemmingsplan De Driehoek 1978, noch binnen De Driehoek 2016. Tomassen Duck-To BV heeft hiermee de regels overtreden.

Revisievergunning

De Ermelose eendenslachterij heeft bij de gemeente aangegeven het gasdrukregel- en meetstation toe te voegen aan de vorig jaar ingediende revisievergunningaanvraag. De raad dient vervolgens te worden verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de niet-vergunde bouwwerken. Het is nog niet bekend of de raad medewerking wil verlenen. Er is dus nog geen sprake van concreet zicht op legalisatie. Daarom heeft de gemeente Ermelo nu een vooraankondiging gedaan om een last onder dwangsom op te leggen. Het gaat om een dwangsom van €1.500,00 per week met een maximum van €9.000,00. Voordat men ten uitvoer overgaat, heeft de ondernemer de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. Ook maakt het college nog geen haast. Men moet dus nu wel handhaven, maar stelt dat zes maanden uit omdat Tomassen Duck-To dit wellicht kan regelen in de revisievergunning.

Diesel

Indien het gasdrukregel- en meetstation moet worden verwijderd, zal de aardgasleiding niet meer gebruikt kunnen worden. Dit is een van de argumenten waarom de gemeente niet direct tot uitvoering overgaat. Ook stelt men dat de werkzaamheden die verband houden met het verwijderen van het gasdrukregel- en meetstation veel tijd in beslag zullen nemen. ‘Alliander heeft eerder aangegeven dat het binnentracé op het perceel Fokko Kortlanglaan 116 niet geschikt is voor het aanleggen van de gasleiding. Dit kan tot gevolg hebben dat Tomassen Duck-To BV weer gebruik zal moeten maken van diesel. De dieseltank is echter niet meer aanwezig. In dat geval zal bovendien een verklaring van geen bedenkingen van de provincie moeten worden gevraagd omdat de stikstofdepositie door het gebruik van diesel zal toenemen. Er zullen tevens nieuwe stikstofberekeningen moeten plaatsvinden.’ aldus de gemeente Ermelo. Tot slot is volgens de burgemeester van belang dat er geen sprake is van een ernstige overtreding die beëindiging op korte termijn behoeft. ‘Er is geen sprake van overlast voor de omgeving en het bouwwerk brengt in zijn geheel geen risico’s voor de omgeving met zich mee.’ Daarom gunt men de eendenslachterij een periode van zes maanden om een en ander te regelen. Volgens Van Eijsden is deze termijn gekozen vanwege de lopende procedure. ,,Ze hopen dat de revisievergunning ter inzage komt voordat dat half jaar om is. Ons bezwaar is dat ‘groen’ of in het vorige bestemmingsplan ‘tuinen en wonen’ straks verandert in paars ‘industrie’. Het college wil er zo onderuit komen.”