De raad behandelt uitkomsten onderzoek in september

ERMELO - Het bureau Necker van Naem heeft dossieronderzoek in de langlopende dossiers. Ook zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen. Na het zomerreces zal de raad vergaderen over de conclusies en aanbevelingen.

Het gaat om de dossiers Bar Twinns, Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove en Tomassen Duck-To. Aanvankelijk zou de raadsbehandeling voor het zomerreces plaatsvinden. ,,Maar we willen dit zorgvuldig doen en daarom het over de zomer heen tillen," zegt Ronald van Veen namens de commissie Langlopende dossiers. De behandeling van de uitkomsten kan niet meer voor het zomerreces plaatsvinden.

De raad wil in gesprek met inwoners

De resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden in een openbare raadsvergadering op 1 september behandeld. Het onderzoek is dan openbaar. Inwoners krijgen op dat moment de gelegenheid in te spreken tijdens de openbare vergadering. Daarna vindt op 8 september het debat in de raad en zo mogelijk ook besluitvorming plaats over de aanbevelingen en conclusies.

Politiek-bestuurlijke verkenning

In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat over het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie 'Zelfreflectie' genoemd. De andere motie betreft het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Ook een nieuwe Organisatieverordening voor de raad zal na de zomer in bespreking genomen worden. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.