Raadsleden geschrokken van gepresenteerde cijfers

ERMELO - Het is een stevige verhoging van de OZB die het college heeft aangekondigd. Volgend jaar staat er een verhoging van 21% aangekondigd, het jaar daarna nog eens 11,5%, in 2021 nogmaals 11,1% en in 2022 8,7 %. Zeker nu de prijzen op de woningmarkt flink omhoog gaan lopen de kosten voor woningbezitters aanzienlijk op. Een gemiddelde woning van 282.000 euro kent nu een OZB van 291,00 op jaarbasis. Dat wordt in 2022 460,00 euro. Veel raadsleden zijn donderdagavond enorm geschrokken van deze verhoging. ,,Het is duidelijk dat er behoefte is aan financiële middelen, maar het is te makkelijk om dat direct te vertalen naar en belastingverhoging,” reageert Sarath Hamstra namens het CDA Ermelo. ,,Wij zouden graag kijken waar taakstelling of bezuiniging mogelijk is.”

Ook de VVD-fractie is erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. De hoge begroting wordt veroorzaakt door een enorm ambitieniveau van het college, het hoge voorzieningenniveau in Ermelo en de maatregelen die het college komende jaren wil en moet uitvoeren. ,,Veel van de grote projecten die nog op stapel staan betreffen gebouwen die ruim 40 jaar geleden gebouwd zijn (o.a. zwembad, sporthal, onderwijsvoorzieningen, Dialoog, gemeentehuis) toen Ermelo een zelfstandige gemeente werd,” legt Anneke Knoppert uit namens de coalitiepartijen. ,,Deze zijn na al die tijd aan vervanging of verbouwing toe. Ook de openbare ruimte in woonwijken gebouwd in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw vraagt om vernieuwing en ook sommige wegen en fietspaden zijn aan vervanging toe.” Overigens was Progressief Ermelo de enige partij die een eventuele verhoging van belasting tijdens de verkiezingen bespreekbaar vond. Een solide huishoudboekje is hetgeen alle raadsleden ambiëren. Toch pleit de VVD hierbij om de laagst haalbare gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers te realiseren. En ook het CDA is bang dat men te weinig rekening houdt met de lage inkomens. Het gaat dan wel om de woningbezitters, maar woningcorporatie zal een verhoging van de OZB verrekenen in de huurprijs.

Luisteren naar burgers 

Er is jarenlang ingeteerd op het Ermelose spaarpotje. Veel kon gerealiseerd worden van NUON geld. De gemeentelijke belastingen zijn dan ook in tien jaar nauwelijks verhoogd. Nu lijkt er ineens een aanzienlijke stijging van belastingen te komen. Maar wil de burger dat wel betalen? En wat krijgt de Ermeloër daar dan voor terug? ,,We willen een netwerkgemeente zijn,” vertelt Sarath Hamstra. ,,Dat betekent dat we naar de burgers moeten luisteren. Wij hebben in gesprek met inwoners ook gevraagd of mensen extra willen betalen voor een compleet nieuw zwembad en daar was het antwoord ja op. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alles. Het gemeentehuis en de verbouwing van de Dialoog kosten heel veel geld. Daar heeft niemand het over.”

Vier wethouders

Naast de ambitieuze plannen gaan ook de kosten van de reguliere begroting (het huishoudboekje) omhoog. Landelijke en Europese wetgeving leiden tot hogere kosten in dienstverlening en ICT. De komst van de Omgevingswet kost de gemeente meer dan een miljoen euro. Alle gemeenten worden geconfronteerd met extra kosten binnen het Sociaal Domein, ook Ermelo. Maar daarnaast wordt het ambtelijke apparaat stevig uitgebreid. En waar het vorige college het realiseerde met drie fulltime wethouders en een parttime collega, zijn er nu vier fulltime wethouders in dienst genomen.  

Volgens verschillende raadsleden is het ambitieniveau van het college te hoog en moet de tering naar de nering gezet worden. Dat betekent dat er eerst gekeken moet worden of de uitgaven omlaag kunnen, voordat er gegrepen wordt naar het instrument van belastingverhoging. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over hoe hier mee om te gaan, heeft het college alle plannen die in de loop van de jaren door alle partijen bedacht zijn maar die gemakshalve zonder financiële dekking in de begroting opgenomen waren, nu voorzien van een prijskaartje. Dit wordt de eerste begroting die toekomstgericht is samengesteld.

 Raad beslist

Op 20 september zal er in de commissie bestuur & middelen overleg plaatsvinden met het college van burgemeester en wethouders, waarbij de raad de mogelijkheid heeft nog aanvullende kaders te stellen, keuzes in ambities bij te stellen of anderszins het college standpunten door te geven, die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming omtrent de begroting. Alles wat in meerderheid wordt uitgesproken zal nog meegenomen worden in de begrotingsstukken. In oktober zal dan de commissie bestuur & middelen voorbereidend aan de besluitvorming deze stukken behandelen. De raad zal deze op 1 november de gepresenteerde begroting bespreken en vaststellen. 

icing ermelo 7