WerkCentraal

Meer tijd voor verhaal in voortraject

ERMELO - Sinds het najaar van 2019 is de gemeenteraad overgeschakeld op een nieuwe vergaderstructuur. Hierbij is er sprake van beeldvormende - , oordeelsvormende – en besluitvormende tafels. Deze manier van vergaderen is nog in de testfase. Toch wil het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen om nu een aantal spelregels toe te voegen aan de notitie RO instrumenten.

De notitie gaat in op de werkprocessen die de gemeente hanteert bij toepassing van diverse ruimtelijke instrumenten die de wet ruimtelijke ordening biedt. Na monitoring is naar voren gekomen dat de werkprocessen grotendeels nog voldoen, maar aanpassing nodig hebben op de spelregels rondom het organiseren van hoorzittingen en het inspreken in de raad. Met de aanpassing krijgen inwoners meer ruimte om hun verhaal te doen via een hoorzitting. Ook de raadsleden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om dieper op de onderwerpen in te gaan.

Politieke afwegingen 

Wanneer er een hoorzitting is gehouden, is er geen gelegenheid meer om in te spreken. Die mogelijkheid is dan al geweest. Raadsleden krijgen hiermee wel gelegenheid en tijd om inhoudelijk een politieke afweging te maken, omdat alle relevante informatie - ook van de kant van de indieners - uitgebreider aan de orde is geweest via de hoorzitting. In de notitie RO instrumenten zijn geen spelregels vastgelegd voor hoorzittingen en inspreken rondom de Verklaring van geen bedenkingen welke in het kader van een projectafwijkingsbesluit wordt aangevraagd bij de gemeenteraad.

Omgevingswet

In verband met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt er aanbevolen om een herijking van de notitie in het kader van de Omgevingswet uit te voeren. Deze wet brengt namelijk nieuw instrumentarium met zich mee. Waarbij nieuwe processen en communicatie uitgangspunten van toepassing zijn. In de tussentijd maakt het college gebruik van de in de evaluatie benoemde quickwin om al doende ervaring op te doen met wat voor Ermelo passende communicatiemiddelen zijn. Kort samengevat stelt het college aan de raad voor om de volgende spelregels toe te voegen: Er is geen onderscheid meer in type plannen met betrekking tot hoorzittingen (groot of klein is niet meer relevant), Er worden hoorzittingen georganiseerd wanneer er een zienswijze is ingediend. Ook is er geen mogelijkheid bij de raad om in te spreken bij besluiten waartegen beroep mogelijk is (dit geldt voor alle ruimtelijke procedures)