'Strikter naleven en minder waarschuwen'

ERMELO - Wie is er verantwoordelijk voor de kwestie Casper Meijbaum? BurgerBelangen Ermelo vindt dat het onmogelijk is haar controlerende taak uit te oefenen aangezien hierover nauwelijks informatie gedeeld is. Bart van der Knaap wil de casus graag voorleggen aan de Rekenkamer om zo helder te krijgen welke verantwoordelijkheden bij de raad en het college liggen.

De casus Meijbaum is volgens burgemeester André Baars een op zichzelf staande kwestie, waarbij het gaat om vergunningverlening en niet om handhaving. De burgemeester is bevoegd om voor het plaatsen van een skihut een vergunning te verlenen, evenals hij de bevoegdheid heeft om een ontheffing te verlenen van de reguliere sluitingstijden. ,,Het betreft dus twee zaken die betrekking hebben op het vergunningstraject waar uiteindelijk de Raad van State een oordeel over heeft geveld,” aldus de burgemeester.

Eerder ingrijpen

De uitspraak geeft volgens Baars wel aanleiding om het huidige beleid nogmaals tegen het licht te houden. De lering die uit de uitspraak getrokken kan worden, is dat er eerder overgegaan moet worden tot het intrekken van de Drank- en Horeca Wet-vergunning. Er zal vanaf nu strakker worden geoordeeld en eerder worden ingegrepen wanneer niet aan de vergunningseisen is voldaan. Striktere naleving en minder waarschuwen, dat is de conclusie. Het is niet gebruikelijk, zolang de zaak onder de rechter is, dat de gemeenteraad breed geínformeerd wordt over lopende kwesties. Openbaarheid van stukken kan de positie van de gemeente schaden. Baars: ,,De informatievoorziening verloopt daarom via fractievoorzittersoverleg.” Het is volgens hem ook niet gebruikelijk om alle uitspraken waarbij de gemeente partij is aan de raad voor te leggen.

Lastig

Individuele handhavingszaken behoren niet toe aan de gemeenteraad. Eventuele overtreders zouden mogelijk de bestuurlijke invloedssfeer aangrijpen om de onafhankelijkheid van besluitvorming ter discussie te stellen. Met andere woorden: handhavingstaken worden op die manier in het politieke debat getrokken, terwijl daar geen plaats voor zou moeten zijn. ,,Dat maakt de positie van het handhavende bestuursorgaan lastiger,” zo meldt Baars in antwoord op de vragen van BurgerBelangen Ermelo.

Schadeclaim

Baars wil niet vooruit lopen op een mogelijke schadeclaim. ,,Door de uitspraak van de Raad van State is de onrechtmatigheid van die besluitvorming gegeven. Het is vervolgens aan de curator van Bar Twinns om met een onderbouwing van het schadebedrag te komen. Tijdens de zitting bij de rechtbank is een globaal overzicht gegeven waaruit een schadepost van ongeveer 60.000,- euro zou moeten lijken. Dat overzicht was nodig voor de curator om procesbelang aan te kunnen tonen voor zijn positie. Er is nog geen rechterlijk oordeel over gegeven en een feitelijke onderbouwing van die schade is er (nog) niet.” Volgens Meijbaum wil de curator een staatsschade-procedure en gaat het om tonnen. Op dit punt wil de burgemeester verder ook niet in de openbaarheid treden.